Kasseregnskap SQL – Oppdateringer

Versjon 2.25 – 16.11.18

Endringer:

 • Eksport Agresso: Endret Forsystem fra TR til AI

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.25-16.11.18.zip til programkatalogen.

Versjon 2.24 – 19.02.18

Endringer:

 • Ny rapport «Datasett og bilag hver bruker – Excel»
 • Alle Excel-rapporter skal nå starte uten problemer

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.24-19.02.18.zip til programkatalogen.

Versjon 2.23 – 10.07.17

Endringer:

 • Endret tilganger til rapportene «Foreløpig kassadagbok sortert på løpenr.» og «Foreløpig kassebok (excel-regneark).»
 • Endret Skjema rapport slik at brukere «SYSTEM» og «Administrator» kan endre hvilke rapporter alle brukere og superbrukere skal ha tilgang til. Klikk på Endre i Tabell rapporter velg rapportkategori fra nedtrekkmeny. Blank er alle, S er Superbrukere og A er brukere SYSTEM og ADMINISTRATOR.

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila  SetupOpp 2.23-10.07.17.zip til programkatalogen.

Versjon 2.23 – 28.06.17

Endringer:

 • Endret rettigheter for bruker System og brukere med rettighet 4 – System
  • Bruker System har nå samme rettigheter som administrator fra innlogging. Innlogging skjer på samme måte som før.
  • Bruker med tidligere rettighet 4 – System har nå rettighet 4 – Superbruker. Ikke lenger anledning til å slette et år i Tabell perioder. Ikke tilgang til alle rapporter.

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila  SetupOpp 2.23.zip til programkatalogen.

Versjon 2.22 – 20.06.17

Endringer:

 • Optimalisert Rapport Datasett og bilag hver bruker
 • Lagt inn valg for:
  • Fra og til periode. Blank gir alle.
  • Blank gir alle
  • Sjekkboks for Skriv ut detalj. Ikke sjekket av gir kun sumlinjer for bruker

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila  SetupOpp 2.22-20.06.17.zip til programkatalogen.

Versjon 2.22 – 13.06.17

Endringer:

 • Alle rapporter er gjennomgått for riktig tegnsett
 • Endret sortering for rapport Datasett og bilag hver bruker

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila  SetupOpp 2.22-13.06.17.zip til programkatalogen.

Versjon 2.22 – 12.06.17

Endringer:

 • Korrigert karaktersett for enkelte rapporter fra «Symbol» til «Ansi»

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila  SetupOpp 2.22-12.06.17.zip til programkatalogen.

Versjon 2.22 – 09.06.17

Endringer:

 • Ny funksjon for brukere med Administrator rettighet til å slette en periode med tilhørende bilag i kassebok, sammendrag og telleliste. Funksjonen bør kun benyttes for siste registrerte ev. avsluttede periode da åpningssaldo for neste periode må korrigeres manuelt. Saldo i kassebok for eventuelle senere perioder vil heller ikke bli rett.

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila  SetupOpp 2.22-09.06.17.zip til programkatalogen.

Versjon 2.22 – 31.05.17

Endringer:

 • Nye rapporter:
  • Datasett og bilag hver bruker
  • Eksportert til Agresso

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.22.zip til programkatalogen.

Versjon 2.21 – 09.02.17

Endringer:

 1. Tabell perioder: Det kan ikke lenger registreres null-verdier for År og Periode

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.21-09.02.17.zip til programkatalogen.

Versjon 2.21 – 01.11.16

Endringer:

 1. Gått igjennom, korrigert, og optimalisert kode for håndteringer av rettigheter i Skjema kassebok

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.21.zip til programkatalogen.

Versjon 2.20 – 06.10.16

Endringer:

 1. Fjernet tester for kontoer i bildet Standardposteringer

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.20-06.10.16.zip til programkatalogen.

Versjon 2.20 – 24.05.16

Endringer:

 1. Forbedret utskriftsfunksjon til MS Word og MS Excel

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.20-24.05.16.zip til programkatalogen.

Versjon 2.20 – 26.04.16

Endringer:

 1. Rapport telleliste
  Periodetekst lagt inn i heading

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.20-26.04.16.zip til programkatalogen.

Versjon 2.20 – 20.04.16

Endringer:

 1. Skjema Kassebok
  Test av lengde på arkivkatalog ved lagring er flyttet slik at den ikke aktiveres om ikke Word-dokument om utgiftsføring eller balanseføring av skal skrives ut.
 2. Skjema datasett
  Det er lagt inn test på lengden av sti for Dokumentkatalog og Arkivkatalog ved lagring av bildet. Katalogene kan ikke ha lengre navn enn 64 karakterer for å aktivere DDE-funksjon ved opprettelse av Word-dokument om utgiftsføring eller balanseføring.

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.20-20.04.16.zip til programkatalogen.

Versjon 2.20 – 13.04.16

Endringer:
Programmet er nå flyttet over til en helt ny versjon av utviklingsverktøyet som er optimalisert for alle Windows versjoner frem til Windows 10. For øvrig er det gjort følgende endringer:

 1. Det er lagt inn test på at fileadresser til Word- eller Excel-dokumenter som skal opprettes av programmet ikke er på mer enn 79 karakterer. Dette er en begrensning i Windows DDE-funksjonalitet.
 2. Det er lagt til rette for å bruke de nyere docx og xlsx formatene.
  • Dokumenter for utgiftsføring og balanseføring: Resultatdokumenter vil ha samme format som mal-dokumentet. Dersom mal-dokumentet har docx format, vil også resultatdokumentet ha docx format. Tilsvarende for doc format.
  • Det er lagt inn et nytt valg i bildet «Lokale innstillinger»: Xlsx format. Dersom denne boksen er sjekket av vil Excel rapporter bli på xlsx format. Om ikke sjekket av vil de ha xls format. Ved oppgraderingen vil denne boksen ikke være sjekket av.
 3. Funksjonen for å nummerere om bilag ved sletting av et bilag er forbedret.
 4. Rapporter er korrigert slik at det er den registrerte teksten for perioden som blir vist i rapportene.
 5. Det er laget en Excel-rapport på rapporten «Foreløpig kassadagbok sortert på løpenummer».
 6. Kjent feil som per nå ikke er korrigert:
  • Dersom en angrer avslutning av periode ved å klikke Avbryt i Skjema kassebok, vil programmet gi en feilmelding og lukke Tabell kassebok. Det arbeides videre med denne saken.

Installasjon:

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 2.20.zip til programkatalogen.

Versjon 2.11 – 7.08.2014

Endringer:
Sikret at variabel Per:Eksportert blir initiert til 0 ved opprettelse av ny periodelinje ved avslutning av periode.

Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 211-070814.zip til programkatalogen.

Versjon 2.11 – 18.07.2014

Endringer:
Forandret font for skjermbildet fra Arial 8 til Arial Unicode MS 8.
Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 211-180714.zip til programkatalogen.

Versjon 2.11 – 15.07.2014

Endringer:
Feltet Klientnummer er utvidet fra 8 til 9 karakter.

Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 211.zip til programkatalogen.

Versjon 2.10 Versjon 2.10 – 17.02.2014

Endringer:
Åpnet for at bruker med «System» – rettighet kan lagre perioderapporter (pdf-format) i Tabell Perioder.

Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 210.zip til programkatalogen.

Versjon 2.10 – 10.01.2014

Endringer:. Endret programmet slik at brukere uten administrasjonsrettighet ikke må angi regionnummer, men blir «rutet» direkte til region «BU»

Installasjon:

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 210.zip til programkatalogen.

Versjon 2.10 – 16.12.2013
Endringer som spesifisert:

1. Nytt konverteringsprogram for å slå sammen alle databaser til en felles

2. Lagt inn at Regionnummer må legges inn på nytt ved denne oppdateringen

Installasjon:

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 210.zip til programkatalogen.
For gjennomføringen av oppgraderingen vises til Readme.pdf, som følger med installasjonen.
Versjoner:

Versjon 2.10 – 23.10.2013

Endringer som spesifisert som følge av endringer i kontostruktur:

1. Lagt inn nytt felt Kappost i Tabell og Skjema kassebok

2. Definert ny tabell for oppslag i Kappost. File + Kontoplan + Kappost

3. Korrigert eksportfunksjon til Agresso

Installasjon:

Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 210.zip til programkatalogen.
Før programmet stares, må konverteringsprogrammet convKassebok.exe kjøres.
Formatet endres i Sql-tabeller for alle regioner som er registrert i tabellen Globale Innstillinger (fila Innstillinger.tps) og datasett registrert i tabellen Datasett.
Tabellen Kappost opprettes og det lagres en post » 085501 Barnevernet»
Ta for sikkerhets skyld alltid en backup av databasene før konverteringen.

Versjon 2.01 – 30.06.2010

Endringer
1. Bedre test av gyldig periodenummer ved rapport. Ved ikke gyldig periodenummer, settes dette til siste gyldige.
2
. Rapport ”Regioner og datasett” har nå sumlinje for hver region.
Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 201.zip til programkatalogen.
Versjon 1.04 – 28.04.2009

Endringer:
Endret rapportene:
– Kassebeholdning for alle datasett i en region
– Kassebeholdning (Excel-regneark)
Rapportene tar nå i tillegg til 0855-kapitlet og så med poster under 0856-kapitlet.

Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila ” SetupOpp 104-280409.zip” til programkatalogen.

Versjon 1.03 – 23.03.2009

Endringer:

1. Endret beregning av verdien i Tabell Perioder for Beholdning saldo. Beregning av verdien er endret fra:
Beholdning saldo = Inngående saldo + kredit kasse

til:

Beholdning saldo = Utgående saldo + kredit kasse
og beregnes ved avslutning av en periode
Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila ” SetupOpp 103-230309.zip” til programkatalogen.

Versjon 1.03 – 09.03.2009

Endringer:

1. Nytt felt i Skjema datasett:

– Ikke operativt

Det kan her sjekkes av om datasettet ikke lenger er operativt. Datasettet vil da ikke vises i nedtrekksmeny i bildet ”Kassebok” eller i tabell for eksport til Agresso. I tabell datasett, som er tilgjengelig for systemansvarlig og administrator, vil linjen være merket med et blått kryss

2. Ny kolonne i Tabell Perioder for Beholdning saldo.
Verdien fremkommer som:
Inngående saldo + kredit kasse
og beregnes ved avslutning av en periode
3. Funksjonen for å kunne legge til perioderapporter (pdf-filer) direkte i ”Tabell perioder” ved dra og slipp fra Windows utforsker er nå tilgjengelig for brukere med System-rettighet.
Installasjon:
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila ”SetupOpp 103.zip” til programkatalogen. Før programmet stares, må konverteringsprogrammet ”Convert.exe” kjøres. Programmet starter et eget konverteringsprogram for hver av tabellene:
– Perioder

– Datasett

Formatet for disse tabellene endres for alle regioner og datasett. Ta for sikkerhets skyld en backup av databasene før konverteringen.
Versjon 1.02 – 17.02.2009

Endringer:

1. Felt for ”Koststed” er utvidet fra 6 til 7 karakterer i tabellene:

– Kassebok

– Konto_koststed

– Sammendrag.

– Standardposteringer

– Datasett

2. Det er nå mulig for bruker som er logget på som ”Administrator” å legge til perioderapporter (pdf-filer) direkte i tabellen ved dra og slipp fra Windows utforsker. Velg først linje og deretter dra/slipp.
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila SetupOpp 102.zip til programkatalogen. Før programmet stares, må konverteringsprogrammet ”Convert.exe” kjøres. Programmet starter et eget konverteringsprogram for hver av tabellene nevnt over, og endrer formatet for disse tabellene for alle regioner og datasett. Ta for sikkerhets skyld en backup av databasene før konverteringen.
Versjon 1.01 – 11.02.2009

Endringer:

Det er opprettet et nytt felt for bilagsart for eksport til Agresso i bildet ”Globale innstillinger”. Dette bildet er bare tilgjengelig for bruker som er logget inn som ”Administrator”. Her kan angis bilagsart som regionen benytter ved eksport til Agresso.
Oppgraderingen skjer ved å pakke ut fila ”SetupOpp 101.zip” til programkatalogen. Før programmet stares, må konverteringsprogrammet ”CONVInnstillinger.exe” kjøres. Ta for sikkerhets skyld en backup av fila ”Innstillinger.tps”.
Ved konverteringen gis bilagstype verdien CA. For Region Sør, må Administrator gå inn i bildet ”Globale innstillinger” og endre dette til HK.
Endringer blir heretter også logget i fila Readme.pdf som følger installasjonen.
25.10.2008 kl. 16.30

Nytt:

Endret:

1. Lagt inn mulighet for å slette post med kun periodeangivelse. Obs. Det må registreres en dato.
2. Rettet programmet slik at det ikke blir registrert en «tom» post som nevnt over.
3. Det er lagt inn tester på at det i «Tabell kassebok» ikke kan angis en periode (år + periodenummer) som ikke er registrert. Dersom det angis en ugyldig periode, blar programmet frem til sist registrerte periode.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

17.03.2008 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Endret funksjon for å opprette ny database med globale tabeller, samt tabeller for hvert datasett.

Til nå har programmet opprettet tabeller for et datasett når en ny funksjon har blitt åpnet, f.eks. Kassebok. Programmet har testet om tabellen finnes, om den ikke finnes, vil har den blitt opprettet. I marginale tilefeller, kan det skje at programmet av en eller annen grunn ikke «finner» en tabell som eksisterer, og vil da opprette den på nytt. Det er da en risiko for tap av data.

For å eliminere denne risikoen, er programmet nå endret slik at alle tabeller opprettes før programmet tas i bruk av vanlige brukere. Det er laget en ny funksjon for dette i Skjema Globale innstillinger, der Administrator kan opprette nødvendige fellestabeller for alle datasett i databasen. I bildet Skjema datasett, er det en tilsvarende funksjon for å opprette alle tabeller for datasettet. Se nærmere om dette i den oppdaterte brukerdokumentasjonen.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

10.03.2008 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Endret funksjon for import til Agresso, slik at bilagsdato blir lik innlesningsdato.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

06.03.2008 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Rettet funksjon for å slette bilag med påfølgende omnummerering.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

26.02.2008 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Forbedret valg for å overskrive eksisterende regneark. Dersom en bekrefter at en vil overskrive ved dialogboks for filnavn, får en ikke spørsmålet etter at Excel er startet.
2. Lagt inn begrensing i adgang til å endre brukerdata i vinduet «Om programmet», slik at kun systembruker og Administrator kan endre disse.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

20.02.2008 kl. 08.00

Nytt:

1. Rapport for kassebeholdning.
2. Rapport for bilag som har kontonummer 60002050 (Cresco uttak fra bank).
3. Regnearkrapport for kassebeholdning.
4. Regnearkrapport for telleliste alle datasett.
5. Satt sperre for registrering av konto konto 60000100, som kun skal benyttes i fanen «Kasse».
Endret:

Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

06.02.2008 kl. 08.00

Nytt:

1. Rapport som skriver ut tellelister for alle datasett for valgt år og periode.
Endret:

1. Kun endelige rapporter vises for andre brukere enn System-bruker og Administrator.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

21.01.2008 kl. 09.30

Nytt:

Endret:

1. Åpnet løpenummer for endring av bruker med system-rettighet og administrator.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

21.01.2008 kl. 09.30

Nytt:

Endret:

1. Sperret løpenummer for endring.
2. Dersom det ikke er posteringer i en periode skrives nå ut rapport ved avslutning av periode.
3. Endret Bilagsart fra «HB til «CA».
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

17.01.2008 kl. 08.30

Nytt:

Endret:

1. Fjernet felt for Prosjekt og Formål i linjer for inngående og utgående beholdning i rapporter. Endret ordet Bilagsnummer til Løpenummer i rapporter sortert på dette nummeret.
2. Lagt inn test på at det må påføres beløp enten til debet eller kredit før man får lagret posten.
3. Komplettert melding ved oppstart dersom det er lagt inn $ i «sti» for kataloger i bildet «Innstillinger» og det ikke er lagt inn parameter Temp=[ref] ved oppstart.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

13.01.2008 kl. 20.00

Nytt:

Endret:

1. Kosmetisk oppdatering av bildet Skjema datasett, for å tydeliggjøre betydningen av de viktigste feltene.
2. Oppdatert dokumentasjonen.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

Brukerdokumentasjonen kan lastes ned her: Kasseregnskap.doc eller Kasseregnskap.pdf

Versjoner:

12.01.2008 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

Lagt inn test på at det ikke brukes lokale tegn, f.eks. norske æøå, i Fornavn datafiler.

1. Lagt inn begrensing for andre enn Administrator kan endre at Datasettnavn og Fornavn datafiler fordi det da må gjøres endringer i Sql-databasen.
2. Lagt inn knapp for å oppdatere aktive kataloger i bildet Lokale innstillinger
3. Enkelte andre mindre justeringer
4. Obs! Filnavn på mal-filer for Word-dokument bør ikke overskride 75 karakterer, inkludert stasjonsnavn og «sti».
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

08.01.2008 kl. 08.00

Nytt:

1. Lagt til funksjon for å kunne dra og slippe Sdv-filer direkte til tabeller for kontoplaner.
Endret:

Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

Sdv-tabeller kan lastes ned her Sdv-filer.zip.

08.01.2008 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Kontrollert at bilag som har hovedkonto angitt i Skjema datasett for utgiftsføring eller balanseføring ikke krever vedlegg.

2. Etter avtale med Truls er kravet til rettighet endret for registrering av datasett, slik at system-rettighet er tilstrekkelig. Obs! Ta kontakt med Truls om hvordan dette bør gjøres!!

3. Rettet Skjema kassebok slik at konto og beløp for kassekonto registreres ved automatisk utgifts- og inntektsføring av beløp.

4. Korrigert lagring av variabel for programfile for MS-Word. Denne lagres nå i fila Kasseregnskap.ini i startkatalogen.

5. Felt for klientnummer er endret til 8 karakterer.

6. Ledetekst for bilagsnummer endret til Løpenummer. Også i rapporter.

7. Korrigert slik at kun systemansvarlig kan avslutte en periode.

8. Kontrollert at merkantile ikke har lov til å endre noe under ”perioder”. Kun systemansvarlig kan endre ting her.

9. Under fanen sammendrag kan knapp for utforsker benyttes til å slå opp i dokumentkatalog for å dra/slippe et vedlegg til tabellen for å opprette et nytt bilag med vedlegget.

10. Skjema telleliste er endret slik at det ikke er mulig å endre antallet sedler og mynter til negativt antall.
11. Endret defineringen av kataloger i bildet File + Innstillinger. Katalognavnene kan nå tildeles dynamisk ved å angi en parameter ved start av programmet: Temp=[katalogref]. Dersom referansen består av flere ord, omsluttes referansen med «.

Ved å erstatte deler av katalognavnet i bildet Innstillinger med tegnet «$», vil katalogreferanse angitt i parameter erstatte $-tegnet.

Les mer om dette i brukerdokumentasjon eller hjelp-funksjonen.

12. Oppstart for systemadministrator skjer nå med parameter: Admin=[kode]

13. Oppdatert dokumentasjonen.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet skjer ved å pakke ut fila SetupOpp.zip til programkatalogen.

Oppgradert dokumentasjon kan lastes ned her Kasseregnskap Dok.zip.

31.12.2007 kl. 12.00

Nytt:

Endret:

1. Korrigert rapport for periodeavslutning, slik at utgående saldo nå kommer med.

2. Endret krav til vedlegg for Kassebok, slik at det ikke er krav til vedlegg når det gjelder en konto for utgifts- eller balanseføring.

3. Oppdatert dokumentasjonen
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

18.12.2007 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Korrigert funksjon for eksport til Agresso. For hvert bilag med uttak fra Kasse, vil det bli lagt til en linje med motpost for tilsvarende beløp fra Kassekontoen.

2. Det er lagt inn en linje med utgående saldo i rapporter.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

10.12.2007 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Flyttet variabel for Word-file i bilde «Innstillinger», slik at denne nå settes sentralt av Administrator for alle brukere.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

Etter installeringen må Administrator logge seg på og sette sti og programnavn for MS-Word for alle brukere.

06.12.2007 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Korrigert alle string-variabler i nøkkelfelt fra «char» til «varchar».
2. Tilbakestilt passordfelt i bildet «Skjema saksbehandler» slik at dette ikke kan leses.
3. Lagt inn at et bilag ikke kan lagres før det er knyttet til et vedlegg.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

Det er utarbeidet script for å endre typen variabler. Det er ett script for hver fil i databasen «Kasseregnskap», tabellene for «Lamo», «Silsand» og «Yttrabekken». Sql-script.zip. Ta gjerne en backup av databasen før disse kjøres.

05.12.2007 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

1. Korrigert alle rapportene, slik at det nå benyttes font «Arial».
2. Forenklet mulighet for å endre passord. Dette kan nå gjøres direkte fra varsel om at passord holder på å bli, eller er utløpt.
3. Brukerdokumentasjonen er oppdatert.
Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

Brukerdokumentasjonen kan lastes ned her: Kasseregnskap.doc eller Kasseregnskap.pdf

Sender også med kontoplaner for Koststed og Prosjekt, pakket i zip-filer. Disse kan pakkes ut til en katalog som huskes, og deretter importeres i vinduene/tabellene (File + kontoplan + Koststed/Prosjekt) av en med systemtilgang. Klikk på knappen «Lesinn».

Lamo.zip Silsand.zip Yttrabekken.zip

Disse grunnlagsfilene kan enkelt lages fra kontoplanene i Excel-format ved å kopiere den rene kontotabellen til et nytt regneark som lagres med «Lagres som» i formatet SDV (semikolondelt) (*.sdv)

08.11.2007 kl. 08.00

Nytt:

Endret:

Lagt inn temporær katalog for lagring av midlertidige dokumentfiler. Dvs dokumenter som er lagret i Sql-basen og mellomlagres før de åpnes av et program.

Katalogen angis av systemadministrator i menyvalget File + Temporær katalog dokumenter. Informasjon om hvilken katalog som er temporær katalog lagres i konfigurasjonsfila «Kasseregnskap.ini», som blir lagret i programkatalogen.

Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

07.11.2007 kl. 17.00

Nytt:

Endret:

Lagring av lokale data for hver arbeidsstasjon, bl.a. hvilken region en bruker tilhører, lagres nå i konfigurasjonsfila «Kasseregnskap.ini», som lagres i angitt katalog for temporære filer, som angis av systemadministrator i menyvalget File + Lokale innstillinger. Informasjon om hvilken katalog som er temporær katalog lagres i konfigurasjonsfila «Kasseregnskap.ini», som blir lagret i programkatalogen.

Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

05.11.2007 kl. 09.00

Nytt:

Lagt inn mulighet for å kunne registrere flere regioner

Endret:

Opprettet et brukernivå for Systemadministrator. Som følge av dette er tilgang til å endre systeminformasjon som er knyttet til databaser og kataloger begrenset til dette nivået.

Hjelp-fila (F1) og dokumentasjon i fila Kasseregnskap.pdf er korrigert.

Installasjon:

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

Fila «Innstillinger.tps» slettes. Når programmet startes første gangen av systemadministrator, får en nå opp en tabell over regioner, der en kan registrere inntil 99 regioner. Det er valgfritt om en vil knytte alle regionene til en database, det kan da bli svært mange filer i hver base, eller om en vil opprette en database for hver region. Når en oppretter en ny database, kan en kopiere alle tabellene som ikke har et datasett-prefiks. Saksbehandlere må legges inn for hver region. Husk systembruker SYSTEM med rettighet 4 for alle tabeller.

30.10.2007 kl. 08.00

Nytt:

Lagt inn test på om passord er endret innen en fastsatt frist.

Antall dager et passord skal være gyldig, samt antall dager før passord må endres dette skal varsles, settes i «Globale innstillinger». Standardverdier er 30 dager gyldighet for passord, 5 dagers varsel.
Endret:

Korrigert funksjon for eventuelt å skrive ut brev i forbindelse med perioderapporteringen. Korrigert malene. Disse er lagret i den globale arkivkatalogen angitt i «Globale innstillinger»

Hjelp-fila (F1) og dokumentasjon i fila Kasseregnskap.pdf er korrigert.

Installasjon:

Fila «Innstillinger.tps» må reorganiseres. Dette gjøres med programmet convinnstillinger.exe, som startes fra programkatalogen.

Oppgraderingen av programmet installeres med programmet SetupOpp.EXE.

Tabellen «Saksbehandlere» i databasen «Kasseregnskap» har fått et nytt felt «Passord_endret» av type (Int,null). Tabellen kan endres med skriptet Kasseregnskap-Saksbehandler.sql. Last ned fila ved å klikke på linken med høyre museknapp og velg «Lagre mål som».

23.10.2007 kl. 23.30

«Detached» databasen. Filene Kasseregnskap.mdf + Kasseregnskap_log.ldf er pakket i fila KasseregnskapDetach.zip.

18.10.2007 kl. 08.00

Nytt:

1. testversjon av program med den nye databasen.

Databasen er gitt navnet Kasseregnskap. Referanse til database for oppstart, med brukernavn og passord, er lagret i fila «Innstillinger.tps», som også er tilgjengelig fra menyvalget «File+Globale innstillinger».

Databasen er strukturert slik at de sentrale tabellene som er knyttet til et datasett (virksomhet) får et «prefiks» med datasettnavnet, satt i menyvalget «File+Datasett», som en vil se av databasen. Generelle tabeller for hele databasen har ikke dette.

Dokumentfiler lagres sammen med recorden i et binært felt «vedlegg». Dette gjelder for vedlegg til bilag i tabellen Kassebok, samt for periodeavslutninger i tabellen Periode.

For å koble seg opp mot SQL-databasen har jeg lagt inn nødvendige opplysninger som databasenavn, bruker og passord i fila «Innstillinger.tps», som lagres i programkatalogen, og som åpnes ved 1. gangs start. Filer som ikke benyttes særlig ofte er også lagret i programkatalogen, og som gjerne kan gjøre det fortatt, er filene «Innstillinger.tps» og «Rapport.tps».

Hjelpfila er oppdatert. For nye forhold se spesielt emnene: Globale innstillinger, Tabellstruktur, Skjema datasett og Skjema kassebok.

Korrigert:

Installasjon:

Installer programmet med programmet Setup.EXE . Programmet bør lastes inn i en ny programkatalog og IKKE i den samme katalogen som den forrige versjonen! Dette for å kunne konvertere dataene i den forrige versjonen over til den nye.

Databasen kan installeres og etableres ved en backup Kasseregnskap.bak

Oppdatert brukerdokumentasjon Kasseregnskap.pdf

Når programmet og databasen er installert og kan kjøres, kan dataene som er opprettet ved den forrige versjonen overføres til den nye ved å pakke ut fila Convert.zip til den NYE programkatalogen. Denne «pakken» består av 8 programmer. Hvorav 7 kan kjøres automatisk ved å starte programmet «Convert.exe», som vil starte de andre i tur og orden.

Etter å ha startet programmet «Convert.exe», spør programmet om «Kildekatalog». Her oppgis PROGRAMKATALOGEN for den forrige versjonen. Programmet husker denne fra program til program konverteringen er sluttført.

Lykke til!