ASi – Prosjektregnskap

Ny versjon 2.0 av programmet er nå klar! Les om alle endringene som er gjort her!


Programmet er et førsteklasses verktøy for offentlige virksomheter, prosjektledere, byggeledere og arkitekter som fører prosjektregnskap for flere prosjekter og ønsker full oversikt over alle sider av prosjektet!

Browbudsjett

Programmet har en oppbygning med funksjoner i logisk rekkefølge fra venstre mot høyre.

Programmet har funksjoner for:

 • Faste data om oppdrag og prosjekt. Denne tabellen er felles for alle bygg-relaterte programmer fra ASi.

 • Prosjekt. Fra dette bildet har en full oversikt over alle funksjoner i programmet på prosjektnivå

 • Budsjett knyttet til NS3453 eller fri kontoplan Samtidig kan alle konti refereres til en konto i KOSTRA. Det angis til hver konto om det skal beregnes avgifter av denne. Dersom kontoplan for KOSTRA benyttes vil posteringene skje inkludert MVA. Fra dette bildet har en full oversikt over alle funksjoner i programmet knyttet til budsjettkontonivå
 • Grupper/Utvalg knyttet til prosjektet. Fra bildet kan en sende E-mail til enkeltdeltagere eller hele gruppen.
 • Finansiering/Framdrift. Registrer finansieringsplanen og milepælene i framdriftsplanen.
 • Kontrakter med fakturert til hver kontrakt.

 • Kontraktsparter med oversikt over alle kontrakter og fakturert for hver kontraktspart.
 • Forventede endringer kan enten håndteres manuelt for hver budsjettkonto eller automatisk i forhold til Disponert.

 • Fakturert for hele prosjektet, en kontraktspart eller en kontrakt.

 • Endringsskjemaer som viser endringer knyttet til forventet/kontrakt og utsteder.

 • budsjettpost.

 • Automatisk avstemming av reserveposten slik at prosjektregnskapets status er uten avvik så langt det er mulig.

Ved å benytte farger får en straks oversikt over prosjekter som har avvik fra budsjett, kontrakter eller disponert.

Priser for ASi – Prosjektregnskap: Antall installasjoner Lisens per år
1. installasjon kr.    5.500,-
2. og 3 installasjon kr.    5.000,-
utover 3 installasjoner kr.      2.500,-
Alle priser er eks. MVA.

Prisen gjelder per installasjon på en server innenfor en juridisk enhet. Obs! Fritt antall brukere for hver installasjon.

Vedlikeholdsavgiften reguleres årlig etter konsumprisindeksen.

Prisene kan endres uten forutgående varsel!

Referanseliste

Bestill programmet

Evalueringsversjon

Last ned en full evalueringsversjon av programmet her. Den eneste begrensningen i evalueringsversjonen er at det kun kan registreres 2 kontrakter per prosjekt.