Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV ASi-PROGRAMVARE 

VIKTIG - LES DETTE NØYE: Denne Lisensavtalen for sluttbrukere ("LISENSAVTALEN") er en rettslig bindende avtale mellom Dem (fysisk eller juridisk person) og Arne Schei Informasjonssystemer (ASi) for det ASi -programvareproduktet som er angitt ovenfor, som omfatter programvare og som også kan omfatte tilhørende medier og trykt materiale, og "online" eller elektronisk dokumentasjon ("PROGRAMVAREPRODUKTET"). PROGRAMVAREPRODUKTET omfatter også alle oppgraderinger og tillegg til det opprinnelige PROGRAMVAREPRODUKTET som De har fått fra ASi. All programvare som leveres sammen med PROGRAMVAREPRODUKTET, og som er underlagt en egen lisensavtale for sluttbrukere, gis De lisens på i henhold til vilkårene i den aktuelle lisensavtalen. Ved å installere, kopiere, laste ned, koble til eller på annen måte bruke PROGRAMVAREPRODUKTET, aksepterer De å være bundet av vilkårene i denne LISENSAVTALEN. Hvis De ikke aksepterer vilkårene i denne LISENSAVTALEN, har De ikke rett til å installere eller bruke PROGRAMVAREPRODUKTET, men kan i stedet returnere det til kjøpestedet og få kjøpesummen refundert.

1. LISENS FOR PROGRAMVAREPRODUKT PROGRAMVAREPRODUKTET beskyttes av lover og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter samt andre lover og avtaler om opphavsrett, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Det gis lisens på PROGRAMVAREPRODUKTET; det selges ikke.1. TILDELING AV LISENS Denne LISENSAVTALEN gir Dem følgende rettigheter:

- Brukerprogramvare De har rett til å installere, bruke, koble til, vise, kjøre eller på annen måte stå i interaksjon med ("KJØRE") én kopi av PROGRAMVAREPRODUKTET, eller tidligere versjoner for det samme operativsystemet, på én enkelt datamaskin, arbeidsstasjon, terminal, håndholdt PC, personsøker, "smart telefon" eller annen digital elektronisk enhet ("DATAMASKIN"). Hovedbrukeren av DATAMASKINEN som PROGRAMVAREPRODUKTET KJØRES på, har rett til å lage en sekundær kopi for hans eller hennes eksklusive bruk på en bærbar datamaskin.

- Lagring/nettverksbruk De har i tillegg rett til å lagre eller installere en kopi av PROGRAMVAREPRODUKTET på en lagringsenhet, slik som en nettverksserver, som bare brukes til å KJØRE PROGRAMVAREPRODUKTET på Deres andre DATAMASKINER gjennom et internt nettverk. De må imidlertid anskaffe og tildele en lisens for hver enkelt DATAMASKIN som PROGRAMVAREPRODUKTET er installert på eller KJØRES på fra lagringsenheten. Lisensen for PROGRAMVAREPRODUKTET kan ikke deles eller benyttes samtidig på flere DATAMASKINER. Det kan forekomme at ASi har særskilte regler om nettverksbruk, knyttet til enkelte programmer. De særskilte reglene gjelder foran reglene omtalt her.

- Forbehold av rettigheter Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt, er forbeholdt ASi.

2. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER - Ikke for videresalg Hvis dette PROGRAMVAREPRODUKTET er merket "Ikke for videresalg" eller "IFV" (eller "Not For Resale"/"NFR"), er Deres bruk av PROGRAMVAREPRODUKTET begrenset til demonstrasjons-, test- og evalueringsformål, og De har ikke rett til å videreselge PROGRAMVAREPRODUKTET eller overføre rettighetene til dette mot vederlag. Dette gjelder uten hensyn til hva som ellers måtte fremgå av denne LISENSAVTALEN. - Begrensning av retten til "reverse engineering", dekompilering og demontering De har ikke rett til å ta ifra hverandre programkoden ("reverse engineering") eller dekompilere eller demontere PROGRAMVAREPRODUKTET, med mindre og bare i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov uten hensyn til denne begrensning. - Atskillelse av komponenter Det gis lisens på PROGRAMVAREPRODUKTET som ett enkelt produkt. Komponentdelene skal ikke atskilles for bruk på mer enn én enkelt DATAMASKIN. - Varemerker Denne LISENSAVTALEN gir Dem ingen rettigheter i forbindelse med noe varemerke eller tjenestemerke som tilhører ASi. - Utleie De har ikke rett til å lease, leie ut eller låne bort PROGRAMVAREPRODUKTET. - Kundestøtte ASi kan gi Dem støttetjenester relatert til PROGRAMVAREPRODUKTET ("Kundestøtte"). Bruken av denne støtten er underlagt ASi regler og retningslinjer som er beskrevet i brukerhåndboken, den elektroniske dokumentasjonen og/eller annet materiale levert av ASi. Enhver tilleggsprogramvarekode som De får oppgitt som en del av kundestøtten, skal regnes som en del av PROGRAMVAREPRODUKTET, og skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne LISENSAVTALEN. Når det gjelder tekniske opplysninger som De gir ASi i forbindelse med kundestøtten, har ASi rett til å bruke slike opplysninger i forretningsøyemed, herunder for kundestøtte og utvikling. ASi vil ikke bruke slike tekniske opplysninger på en slik måte at De kan identifiseres. - Overføring av programvare Den første brukeren av PROGRAMVAREPRODUKTET har rett til å foreta en permanent overføring av denne LISENSAVTALEN og PROGRAMVAREPRODUKTET én gang, og bare direkte til en sluttbruker. Denne overføringen må omfatte alle deler av PROGRAMVAREPRODUKTET (inkludert alle komponenter, medier og trykt materiale, eventuelle oppgraderinger, denne LISENSAVTALEN og, hvis det er aktuelt, Ekthetsgarantien). Slik overføring må ikke skje ved konsignasjon eller annen indirekte overføring. Mottakeren av slik engangsoverføring må akseptere vilkårene i denne LISENSAVTALEN, herunder vedta ikke å overføre denne LISENSAVTALEN og PROGRAMVAREPRODUKTET videre. - Heving Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan ASi heve denne LISENSAVTALEN hvis De unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i LISENSAVTALEN. I så fall plikter De å tilintetgjøre alle kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET i alle dets deler.

3. OPPGRADERINGER Hvis PROGRAMVAREPRODUKTET er merket som en oppgradering, må De ha lisens på et produkt som er godkjent av ASi som gyldig for oppgradering, for å bruke PROGRAMVAREPRODUKTET. Et PROGRAMVAREPRODUKT som er merket som en oppgradering, erstatter og/eller supplerer (og kan deaktivere) det produktet som var grunnlaget for Deres rett til å oppgradere. De har bare rett til å bruke det oppgraderte produktet i henhold til vilkårene i denne LISENSAVTALEN. Hvis PROGRAMVAREPRODUKTET er en oppgradering av en komponent i en programvarepakke som De hadde lisens på som ett enkelt produkt, har De bare rett til å bruke og overføre PROGRAMVAREPRODUKTET som en del av denne produktpakken, og ikke atskille det for bruk på mer enn én DATAMASKIN.

4. OPPHAVSRETT Alle rettigheter og opphavsrettigheter til PROGRAMVAREPRODUKTET (herunder, men ikke begrenset til, alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, video, audio, musikk, tekst og småprogrammer som inngår i PROGRAMVAREPRODUKTET), tilhørende trykt materiale og alle kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET eies av ASi eller dets leverandører. Alle rettigheter og opphavsrettigheter til innholdet som kan være tilgjengelig gjennom bruk av PROGRAMVAREPRODUKTET, tilhører eierne, og kan være beskyttet av lover og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter samt andre lover og avtaler om opphavsrettigheter, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Denne LISENSAVTALEN gir Dem ikke rett til å bruke slikt innhold. Hvis PROGRAMVAREPRODUKTET inneholder dokumentasjon som bare er gitt i elektronisk form, har De rett til å skrive ut én kopi av slik elektronisk dokumentasjon. De har ikke rett til å kopiere det trykte materialet som følger med PROGRAMVAREPRODUKTET.

5. FLERMEDIEPROGRAMVARE Det kan hende at De mottar PROGRAMVAREPRODUKTET på mer enn ett medium. Uansett hvilke medier De mottar, har De bare rett til å bruke det mediet som passer for denne ene DATAMASKINEN. De har ikke rett til å KJØRE andre medier på andre DATAMASKINER. De har ikke rett til å låne bort, leie ut, lease eller på annen måte overføre andre medier til en annen bruker, unntatt når dette skjer som et ledd i en permanent overføring (som angitt ovenfor) av PROGRAMVAREPRODUKTET.

6. SIKKERHETSKOPI Når De har installert én kopi av PROGRAMVAREPRODUKTET i henhold til denne LISENSAVTALEN, har De bare rett til å beholde originalmediene som PROGRAMVAREPRODUKTET ble levert fra ASi på for sikkerhetskopi- og arkiveringsformål. Hvis originalmediet er nødvendig for å bruke PROGRAMVAREPRODUKTET på DATAMASKINEN, har De bare rett til å lage én kopi av PROGRAMVAREPRODUKTET for sikkerhetskopi- og arkiveringsformål. De har ikke rett til å lage andre kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET eller det trykte materialet som fulgte med PROGRAMVAREPRODUKTET, unntatt i den grad det er uttrykkelig tillatt i denne LISENSAVTALEN.

 

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 25.05.03