Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 

ASi-Prosjektregnskap
Logg over endringer

VERSJON 1.22                     22.03.11

Endret:

-     Endret funksjonen for å angi automatisk beregning av reserver i Skjema prosjekt. Konto for reserve velges nå fra den generelle kontoplanen. Om kontoen ikke allerede er lagt inn i budsjettet, vil den bli opprettet og beregnet ved neste gangs registrering/endring av en budsjettpost.

 VERSJON 1.21                 8.06.09

Nytt:

-      Lagt inn mulighet for å angi prosentandel for utgående mva. Jfr skjema Prosjekt, fanen prosjektregnskap, samt Skjema budsjett. Får kun konsekvens om det er angitt en konto for utgående MVA.

Endret:

-      Økt lengden på beskrivelsen i tabellen ”Arbeidsart” fra 20 til 30 karakterer.

-      Økt feltlengden i alle tabeller og rapporter med navn på konto til 30 karakterer.

-      Kontraktslinjer og fakturalinjer kan nå endres direkte fra Tabell budsjett og Tabell endringer.

-      Unødvendig spørsmål om periode når periodisering ikke er valgt er fjernet.

-      Flere mindre justeringer og endringer.

VERSJON 1.20                     13.05.08

Nytt:

-     Lagt inn en funksjon for automatisk å sette påløpt lik fakturert for en budsjettkonto. Settes fra fanen for periodisert budsjett for en budsjettkonto.

Korrigert:

-        Lagt inn fakturaadresser for leverandører

-        Lagt inn fakturaadresser for kunder

-        Korrigert beregning av merverdiavgift fakturert i perioder

 

VERSJON 1.19                     27.12.07

Nytt:

-        Lagt inn en funksjon for å sette påløpt lik fakturert for alle perioder for en budsjettkonto

Korrigert:

-     Kontrollert sumvariabler i rapporter ”Økonomisk oversikt” med periodisering

-     Endret slik at integritetstest ikke endrer perioden som er registrert for faktura

-     Korrigert sortering for ny rapport for periodisert budsjett.

 

VERSJON 1.18                     12.11.07

Korrigert:

-     Rettet opp rapporter med periodisering

-     Lagt inn informasjon i prosjekttabellen (fanen for budsjett) om at prosjektet har periodisert budsjett.

-     Laget ny rapport for periodisert budsjett.

-     Når det opprettes en ny linje for periodisert budsjett, vil programmet summere hva som er fakturert for denne perioden.

 

VERSJON 1.17                     27.09.07

Korrigert:

-     Bugfiks av versjon 1.16 vedrørende feil oppdatering av konto for mva ved endring av periode.

-     Lagt inn informasjon i budsjettabellen om at prosjektet har periodisert budsjett.

 

VERSJON 1.16                     26.09.07

Korrigert:

-     Korrigert funksjon for å periodisere prosjekter for kun ett år.

-     Lagt inn at fakturert i periodisert budsjett oppdateres ved endringer av periode i faktura. 

-     Korrigert varsling for endringer.

-     Skjema endringer: Endret Bestilt til Bestilt/behandlet.

-     Når en endring knyttes til en Kontrakt eller en Forventet endring, merkes endringen
som Bestilt/behandlet, og varsles ikke lenger ved farger i tabellen eller ved oppstart.

-     Korrigert rapport ”Økonomisk oversikt med perioder”, slik at akkumulert hittil beregnes.

                     

VERSJON 1.15                     03.07.07

Korrigert:

-     Korrigert enkelte kolonner i Tabell prosjekter.

-     Rettet at Integritetstest ikke tester perioder, når dette ikke er angitt for prosjektet.

-     Korrigert varsling for endringer.

 

VERSJON 1.15                     27.06.07

Korrigert:

-          Korrigert nye funksjoner for periodisering.

-          Videreutviklet funksjonen for endringer, Det kan nå skrives ut standardbrev fra endringsskjema fra dokumentbibliotek. For eksempel vising av varsel, eventuelt bestilling av endring.

-           Korrigert rapport ” Økonomisk oversikt m. perioder”

-           Korrigert regnearkrapport ”Regneark (Excel) perioder for grafikk”. Rapporten viser nå alle konti om ikke konto er valgt.

-           Økt kolonnebredder i skjermbilder for beløp over 10 milliarder.

 

VERSJON 1.14                     13.06.07

Nytt:

-           Lagt inn mulighet for periodisering av budsjett.

-           Videreutviklet funksjonen for endringer,

 

For begge funksjoner vises til vedlagte utrag av brukerveiledning der bilder som er korrigert er beskrevet.

 

VERSJON 1.12                     5.01.07

Nytt:

-        Stortinget har vedtatt endringer i MVA-satsene som gjelder fra 01.01.2007. Endringene er som følger:

 

Høy sats uendret:                                                             25 %

Mellomsats (matmoms):                           øker fra 13 % til     14 %

Lav sats (transport, hotellovernatting):    uendret                      8 %

 

Det er opprettet en ny tabell for MVA-satser, slik at en kan korrigere disse selv. Tabellen har filnavnet …\MVA-sats.tps. Tabellen finnes under menyvalget File + MVA-satser.

1. gangen programmet startes etter installasjonen, vil denne tabellen opprettes for hvert datasett.

 

Korrigert:

-        Budsjettbildet er oppdatert. De enkelte poster er nummerert. Knappene har fått symboler som forklarer funksjonen. Ytterligere informasjon ved å holde musepeker over knappen.
 

 

For øvrig:

Programmet er transaksjonsbasert, dvs at det ved lagring av f.eks fakturadata skjer en oppdatering av flere registre. Dersom det skulle forekomme at programmet går i ”heng” under en transaksjon, f.eks pga av svakheter i nettverk/server, bør det kjøres en ”Integritetstest” fra vinduet ”Tabell prosjekt”. Denne funksjonen sikrer at alle relasjoner mellom tabellene er korrekte. Foran større eller viktige rapporteringer, kan det være lurt å kjøre denne funksjonen.

  

VERSJON 1.11                 15.11.06

Korrigert:

-     Liggende rapporter er gått igjennom for å få større feltverdier. Format på felt og tekst i overskrift er korrigert.

-     Programmet har gjennomgått en omfattende omprogrammering for å oppnå raskere og sikrere transaksjoner.

-     Det er opprettet et nytt felt ”Frist for bestilling” i bildet for forventet endring. Dersom fristen er innen 15 dager, vil linjen i Tabell forventet være gul. Hvis fristen er dagens dato eller forfalt, vil linjen være rød. Fristene er også satt inn i rapporter for forventede endringer, og det er laget en ny rapport med kun de forventede endringer som er belagt med frister. Denne rapporten har samme fargesetting som i tabellene.

VERSJON 1.10e                31.03.06

Korrigert:

-     Dersom programmet kjøres via en terminalserver, kan det hende at en ikke har tilgang til Windows-katalogen på arbeidsstasjonen. Det er nå mulig å angi en temporær lagringsplass for rapporter i Skjema Innstillinger (File + Innstillinger). Dette kan nå endres i dette bildet uten å være systembruker. Ved 1. gangs oppstart, vil programmet angi den katalogen som er angitt som temporær katalog av operativsystemet. Velg katalog ved å klikke på knappenObs! Dersom en får kjørt alle rapportene, også de som er markert med blå trekant, er det ingen grunn til å endre denne innstillingen.
 

-     Forbedret test ved låsing av filer ved samtidig oppdatering av tabeller fra flere brukere.

 

VERSJON 1.10d               23.01.06

Korrigert:

-     Nye MVA-satser.

-     Lagt inn ”greenbar” effekt for alle tabeller med poster over flere linjer for lettere lesbarhet.

-     Dersom det markeres for at forventet skal beregnes automatisk fra budsjett, kontrakt og fakturert, beregnes nå også forventet automatisk i budsjettbildet. Knapper som benyttes til manuell beregning blir utilgjengelige.

-     Forventede endringer som er generert automatisk er merket med blå skrift i Tabell budsjett.

-     Oppdatering av prosjekttabell og budsjettabell er effektivisert og skal nå oppdateres om endringer er skjedd fra andre bilder.

 

VERSJON 1.10c               01.11.05

Korrigert:

-    Tilgang til å registrere gruppetype. Rettigheter som ellers i prosjektet.

-    Test av kontrakter for kontraktspart. Før versjon 1.10b, kunne en kontrakt bli slettet, om kontraktsparten ble slettet. Kontraktslinjene ble liggende igjen. I versjon 1.10b, ble det lagt inn en test på om kontraktsparten hadde kontrakter i prosjektet ved sletting av kontraktspart. Denne testen viste seg å bli så omfattende at kun systembrukere kunne endre en kontraktspart. Dette er nå korrigert.

Tabellene under er endret slik at en registrerer direkte i tabellen i stedet for via skjema. Dette gjør programmet mindre, og sparer minne:

      -        Tabell gruppetype

-        Tabell endringstyper

-        Tabell indekstyper

-        Tabell postadresser

-        Tabell avdelinger

-        Tabell oppdragsarter

VERSJON 1.10b               17.10.05

Denne oppgraderingen gjøres ved å pakke ut zip-fila Setup1.10b.zip til programkatalogen.

Obs! Versjon 1.10a må være installert og startet før denne versjonen installeres!!

Nytt:

-     Bedre sjekk av disponibelt beløp i Skjema forventet, Skjema kontraktslinje og Skjema fakturalinje.

-     Omgjøring av en endring til en forventet endring og videre til en kontraktslinje kan nå gjøres fra Tabell endringer.

-     Omgjøring av en forventet endring til en kontraktslinje kan nå også gjøres fra Tabell budsjett (fane Forventet) og fra Tabell prosjekt (fane Forventet).

Korrigert:

-     En kontraktslinje kan slettes uten at en forventet endring på samme linje slettes.

-     Ved sletting av kontraktspart, testes om det er registrert kontrakter på denne.

-     Mindre kosmetiske endringer, spesielt av tabeller for kontraktslinjer

VERSJON 1.10a                   01.08.05

Denne oppgraderingen gjøres ved å pakke ut zip-fila Setup1.10a.zip til programkatalogen.

Når programmet startes 1. gang etter installasjonen, vil det komme en melding om at det vil skje en reorganisering av en eller flere datafiler. Det er viktig å ikke avbryte denne prosessen!

 Alle dll-filer som begynner ”C5” kan nå slettes. 

Under menyvalget for rapporter må det gjøres en endring i fanen "Innstillinger" i feltet "CWPrintFile", velg fila "C60PRNTX.EXE" ved å klikke på knappen

Nytt:

-     Nye rapportermuligheter:

Relevante rapporter for valgt utvalg kan nå startes fra hovedtabellene.

Korrigert:

-     Hele programmet er gjennomgått for å sikre at ikke feil oppstår.

-     Automatisk avstemming av reserve er forbedret.

-     Tabeller for prosjekt og budsjett er korrigert for mest mulig samsvar mellom disponert og avvik.

-     Rapporter er korrigert for samsvar mellom disponert og avvik i forhold til skjermbildene.

VERSJON 1.09j               01.07.04

Denne oppgraderingen gjøres enkelt ved å pakke ut zip-fila ”Setup109j.zip” til programkatalogen.

 Korrigert:

 • Korrigert alle tabeller for oppslag i kontrakter med endringer, slik at skjemabetegnelse også vises

 • Korrigert feil i rapporter  under fanen ”Kontrakter”, som kunne føre til at en linje gjentok seg flere ganger.

 • Endret integritetstesten, slik at den nå ikke sletter såkalte farløse kontrakts- eller fakturalinjer, men oppretter i stedet en kontrakt eller faktura for disse. Disse benevnes ”Opprettet av integritetstest” og vil være markert med rød tekst i tabellene. Tilsvarende for budsjettlinjer som av en eller annen grunn skulle blitt slettet, og som har forventet-, kontrakts- eller fakturalinjer- knyttet til seg. Disse vil også være benevnt ”Opprettet av integritetstest” og vil være markert med rød tekst.

 

VERSJON 1.09i                15.05.04

Oppgraderingen installeres ved å kjøre programmet Setup.exe fra den vedlagte fila Setup109i.zip. Vær obs på at stien til deres programkatalog er korrekt før det klikkes på knappen Finish.

Etter at programmet er installert må konverteringsprogrammet Convert.exe kjøres fra programkatalogen. Jeg anbefaler på det sterkeste å ta backup av katalogene ..\oppdragw, samt datakatalogene før programmet startes. Etter denne konverteringen, og etter å ha testet at den nye versjonen fungerer, kan både programmet Convert.exe og backupkatalogene slettes.

Nytt:

 • Lagt inn mulighet for å registrere ”Kostnadsramme” og ”Styringsmål” for prosjektet i bildet ”Skjema prosjekt”, fane ”Prosjektregnskap” . Disse verdier vises i rapporten ”Prosjektrapport”.

 • Lagt inn mulighet til å registrere MVA for 24%, 12% og 6%. Standardverdi for prosjektet angis i ”Skjema prosjekt”. Disse verdier foreslås ved registrering av ny budsjettpost i ”Skjema budsjett”, men kan her overstyres med valgt prosentsats for den enkelte budsjettposten.

 Korrigert:

 • Håndtering av MVA i rapportene:

 • Økonomisk oversikt (liggende med grupper)

 • Økonomisk oversikt (liggende)

 • Rapporten ”Endringer”

 VERSJON 1.09h               01.06.03

Fjernet krav om at fase må oppgis ved registrering av kontrakt.

Forbedret test av registrert periode for prosjektet igangsettelse og avslutning, registrert i Skjema prosjekt, ved registrering av framdriftsfaser.

Korrigert feil som førte til at anvisningsrapport ikke ble skrevet ut fra Tabell kontrakt, fanen Fakturert.

VERSJON 1.09g               15.05.03

Det er lagt inn felt for å angi planlagt start og slutt for prosjektet i Skjema prosjekt. Disse verdiene vil bli overført  til MS-Project på nivå 1. Fasene som er registrert i Skjema framdrift, vil danne nivå 2 og eventuelle kontrakter som er knytet til fasene, vil bli på nivå 3.

 Rapport endringer sortert på konto er korrigert for fakturert beløp.

 Det er foretatt litt feilretting/justering her og der.

 Det er lagt inn en veiledning i Hjelp-fila og i dokumentasjonen i fila Pregnw.doc, med metoder for å håndtere funksjonen ”Endringer” i programmet.

 VERSJON 1.09f               20.04.03

Rapporter og skjermbilder er korrigert for større prosjektkostnader, opp til 9,9 mrd kroner. 

Det er gjort endringer i følgende datafiler: 

Oppdragstabellen er korrigert for endringer som har vært nødvendig i andre programmer. Bl.a. er kontonummeret økt til 20 karakterer. Kundenummeret er økt til 15 karakterer. Tabellen er også indeksert på prosjektleder og kundenummer i tillegg til oppdragsnummer. 

Kundefile er endret og nå plassert i katalogen for fellesfiler.

Framdriftsfile er endret for overføring av faser til MS-Project. Feltene for tidspunkt er formatert for datoformat. Det kan angis om fasen er en milepæl. Det kan knyttes en kommentar til hver fase som overføres til MS-Project. 

Kontraktsfile er endret for overføring av kontrakter til MS-Project. Kontrakt kan nå knyttes til en fase, angitt i framdriftstabellen. Det er nå også mulighet til å skrive en kommentar til hver kontrakt.  Dersom fase og fra/til dato er angitt, overføres kontrakten til MS-Project. 

For fremgangsmåte for overføring av data til MS-Project, vises til nytt punkt om dette i Hjelp-file og brukerdokumentasjonen side 30. 

Konvertering av alle filene gjøres med programmet Convert.exe, som er lagret i programkatalogen. Konvertering må foretas før første oppstart av programmet! 

Det er lagt inn noe ny funksjonalitet i budsjettbildet. 

Det er nå mulig å gjøre om en forventet endring som har angitt en kontrakt til en kontraktslinje ved å klikke på en knapp i tabell Forventet endring. 

Det er lagt inn ny rapport under fanen Prosjekt for eksport til MS-Project. 

Alle rapporter er gjennomgått. Feil med at enkelte har fått registreringer ut dobbelt eller tredobbelt er korrigert. Ny rapport for endringer, sortert på konto. 

Valg av skriver fra rapportmenyen og File + Print Setup … gjelder nå alle rapporter, også de som er utarbeidet med rapportgenerator. Valget gjelder så lenge programmet kjører. En kan se hvilken skriver som er gjeldende ved å holde pekeren over knappen for å skrive ut rapport. 

Rapporter for budsjett og kontrakter har nå valg for å skrive ut kommentarer.

VERSJON 1.09e               20.01.03

I rapporter med sum for kontogruppene Huskostnad, Entreprisekostnad, osv, har konto for budsjettposter under hovedkonto 0  Margin. Reserver vært plassert under Huskostnad. Dette er ikke i hht til NS3451. Dette er nå korrigert, slik at budsjettposter i gruppe 0, nå plasseres under prosjektkostnad. 

I skjema budsjett er det lagt inn en mulighet til å endre referansen til kontogruppe ved å velge fra nedtrekksmeny. Obs! Om en post under en hovedkonto endres, bør alle innen denne hovedkontoen endres. 

Det er utviklet en egnen rapport på liggende format, som har med sum på ovennevnte kontogrupper.

Det er lagt inn en ny tabell under File + Konto grupper for eventuelt vedlikehold av denne tabellen. Bør gjøres med omtanke i forhold til NS3451. 

VERSJON 1.09d                  06.01.03

Rapport for økonomisk oversikt på liggende format er videreutviklet til å ha med delsummer på 1. nivå av kontoplanen.  

Det er utviklet en ny rapport for økonomisk oversikt på liggende format, med hovedsortering og akkumulerte summer på gruppekode (Huskostnad, Entreprisekostnad osv). 

Datoer for opprinnelig budsjett og  godkjent budsjett kan nå settes på prosjektnivå. Disse datoene vil stå i overskriftene for disse kolonnene i økonomiske oversikter. Datoene kan settes enten i Skjema prosjekt, eller oppdateres fra Skjema budsjett ved knappene . Prosjektdatoene vil vises til høyre for disse knappene. 

VERSJON 1.09c                   30.10.02

Det var ikke mulig for definerte ”medarbeidere” å registrere kontrakter, endringer og fakturaer i prosjektet. Feilen er rettet!

VERSJON 1.09b

Innstillinger:   Korrigert oppslag for valg av filer 

VERSJON 1.09a                  25.09.2002

Ved denne installasjonen vil opplysninger om katalogplasseringer bli lagret i en egen file. Datasett.tps. Se Hovedmeny+File+Datasett. Tidligere har disse opplysningene vært lagret i konfigurasjonsfila Pregnw.ini. Denne endringen vil skje automatisk. Se for øvrig kommentar om Datasett under. 

Det er foretatt mindre justeringer i følgende tabeller:

 • Prosjekt

 • Kontrakt

 • Kontraktspart

 • Forventet

 • Leverandør

Konvertering foretas ved å kjøre programmet Convert.exe fra Windows utforsker eller ved Start + kjør [programkatalog]\convert.exe. Dette må gjøres før programmet startes 1. gang etter installasjonen!

VERSJON 1.09                     01.07.20001

Datasett

Programmet kan nå settes opp med flere datasett. Et datasett er et sett med data som lagres i ett sett kataloger. På denne måten kan en, om det av en eller annen grunn skulle være ønskelig, lagre forskjellige datasett i forskjellige kataloger. 

Velg File + Datasett. Her vises en tabell over de datasett som er registrert. Tast ny for å registrere nye datasett. Programmet husker det datasett som er aktivt på den enkelte arbeidsstasjon. 

Det er foretatt mindre justeringer i følgende tabeller:

 • Prosjekt

 • Kontrakt

 • Kontraktspart

 • Forventet

 • Leverandør

 Konvertering foretas ved å kjøre programmet Convert.exe fra Windows utforsker eller ved Start + kjør [programkatalog]\convert.exe. 

VERSJON 1.08                     02.11.20001 

Login

Programmet kan settes opp til å startes direkte uten påloggingsbilde. Dette forutsettes at saksbehandlere først er registrert i Tabell saksbehandlere. Klikk med høyre museknapp på snarveien for programmet og velg alternativet Egenskaper. I feltet Målmappe, vises oppstartkommandoen for programmet. F.eks: c:\prosjekt\pregnw\pregnw.exe. Tilføy etter programnavnet et ordmellomrom og parameteren brukernavnet. F.eks: c:\prosjekt\pregnw\pregnw.exe AS. Dersom en har nettverk og tilordner en brukerident via en systemvariabel f.eks ved dos-kommandoen: SET USER=AS. Denne systemvariabelen kan deretter benyttes som parameter i kommandolinjen på denne måten: c:\prosjekt\pregnw\pregnw.exe %USER%. På denne måten kan automatisk pålogging gjøres dynamisk og avhengig av hvem som er logget på nettverket på den aktuelle arbeidsstasjonen. 

En kan også stille inn at programmet startes og tester om det foreligger noen varsler for den aktuelle saksbehandleren når arbeidsstasjonen startes, ev. i et program for oppgaveplanlegging. Legg inn en snarvei til programmet i katalogen Oppstart med parametren /v. Obs! Det må foran dette være angitt en parameter for saksbehandler. Kommandolinjen vil da f.eks. kunne se slik ut:

c:\prosjekt\pregnw\pregnw.exe %USER% /v. Programmet vil teste om de foreligger noen varsler som er forfalt. Om så ikke er tilfelle avsluttes programmet uten at brukeren vil merke dette. Om et varsel er forfalt, vil programmet varsle om dette ved at det åpnes et varselbilde: 

 

Ved å svare Nei, lukkes bildet og programmet avsluttes. Om en svarer Ja, åpnes programmet i funksjonen for varsler med det første prosjektet der varsler som har forfalt er registrert.  

Prosjekt:

Det er opprettet en ny fane i Tabell prosjekt  for å kunne notere kommentarer til prosjektet direkte fra tabellen. Under samme fane kan også oppgis hvilket bilde som skal knyttes til prosjektet. Bildet inngår i statusrapport. 

Det lagt til ikoner i  tabellen for om det er knyttet et bilde til prosjektet og om prosjektet skal inngå i statusrapport. 

Registrering av nye oppdrag/prosjekter kan nå skje fra samme vindu. Dersom prosjektet er opprettet tidligere, vil data om dette komme til syne, når oppdragsnummeret registreres i Skjema prosjekt. 

Der er lagt inn en ny funksjon for automatisk å kalkulere reservekontoen slik at avvik for prosjektet holdes på 0 så lenge det er mulig. Dette kan skje ved aktivt å kjøre denne funksjonen eller automatisk. 

For å aktivisere denne funksjonen må det være registrert et beløp i tabellen for finansiering. Det må videre oppgis et kontonummer for reserveposten. Dersom at denne ønsker denne funksjonen  skal skje automatisk, dvs kjørt hver gang det har skjedd en endring av budsjett, forventet, kontrakt eller faktura, merkes av for dette. Dersom denne kontoen ikke allerede er opprettet i budsjettet, vil den bli opprettet automatisk når funksjonen kjøres. 

Budsjett

Dersom det er angitt en finansiering og det er oppgitt konto for  reserve, vil en ha anledning til aktivt å kjøre funksjonen for automatisk beregning av reserve fra Tabell budsjett. Det angis over budsjettabellen om funksjon for automatisk beregning av reserveposten er aktivert.  

Det angis nå med rød skrift i Skjema budsjett om det er registrert forventet i egen tabell for dette.  

Feltlengden til KOSTRA-kontiene er forlenget til 10 karakterer per felt.

Forventet

Det er lagt inn utvidet støtte for dra/slipp fra Tabell endringer og til forskjellige forekomster av Tabell kontraktslinjer. Dette er angitt som informasjon i hvert enkelt vindu. 

Endringer

Det er lagt inn utvidet støtte for dra/slipp til forskjellige forekomster av Tabell endringer og til forskjellige forekomster av Tabell kontraktslinjer. Dette er angitt som informasjon i hvert enkelt vindu. 

Kontraktslinjer og fakturalinjer som er knyttet til en endring, kan nå korrigeres direkte fra egne faner for disse i Tabell endringer. 

Varsler

Det er lagt inn funksjon for test av varsler. Jfr. Login. 

Andre endringer

Det har skjedd en omfattende gjennomgang av alle algoritmer i programmet. Algoritmene for automatisk beregning av MVA, forventet er svært kompliserte og har vært årsak til enkelte irriterende feil. Disse har vist seg i form om varsel om behov for å kjøre en integritetstest. Den nye funksjonen for å beregne reservekontoen automatisk, har komplisert dette ytterligere. Det har foregått en omfattende testing av programmet og jeg forventer at disse forhold nå i stor grad skal være rettet.

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 22.03.11