Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 

AVLØP 2000 - Oppgraderinger
(Obs! Oppgraderinger merket med rødt må installeres! Følg anvisningen som er angitt!)

AVLØP 2000 versjon 1.39

Hamar 20.07.12

Korrigert:

-           Korrigert beregning av vannmenge og overløp ved eksport til KOSTRA. Korreksjonen gjelder kun dersom det er valgt vannføring fra Utslippskontroll som grunnlag for beregning av vannmengde og overløp ved eksport til KOSTRA. Dersom en har benyttet vannføring fra Utslippskontroll til dette, bør en ta kontakt med SSB for eventuell å rette opp disse verdiene.

Ved å velge å benytte vannmengder fra driftsdata vil programmet summere vannmengdene direkte. Ved å velge Utslippskontroll, vil programmet beregne vannmengden ut fra middelvannføring per døgn for året ganget med 365.

AVLØP 2000 versjon 1.38

Hamar 07.02.12

Korrigert:

-        Korrigert beregning av kvalitetsklasse for slam. Krom var ikke hensyntatt.

AVLØP 2000 versjon 1.37

Hamar 31.01.12

Korrigert:

-          Korrigert ”bla” funksjonen for ”År” i vinduet Kontroller - Slamdisponering

AVLØP 2000 versjon 1.36

Hamar 19.01.12

Korrigert:

-           Rapport Årsrapport alle anlegg – Tilførsler og utslipp.
Korrigert beregning av PE der anlegg har annet nummer enn rensedistriktet

AVLØP 2000 versjon 1.35

Hamar 07.03.11

Korrigert:
Lagt inn samme utvalgskriterier for KOSTRA-eksport slamkontroll som for rapport "Tungmetall i slam" under egen fane  "Slamkontroll"

AVLØP 2000 versjon 1.34

Hamar 04.05.10

Korrigert:
-   Rapport Slamdeklarasjon.
    Endret: ”SFTs grenseverdier” til ”Grenseverdier i henhold til Gjødselvareforskriften”.

AVLØP 2000 versjon 1.33

Hamar 16.02.09

Korrigert:
-    Lagt inn mulighet for å velge bort nedlagte anlegg ved eksport til KOSTRA

AVLØP 2000 versjon 1.32

Hamar 8.06.2008

 Korrigert:

-   Korrigert utvalg for rapport - Regneark Slamkontroll – Regneark

AVLØP 2000 versjon 1.31

Hamar 28.04.2008

Korrigert:
-
   Korrigert høydeformat på rapportene:
-   Slamdeklarasjon
-   Varedeklarasjoner.

AVLØP 2000 versjon 1.30

Hamar 18.02.08

Nytt:

-     Det er lagt inn et felt for ”Dokumentkatalog”. Resultatfiler For KOSTRA-rapportering, samt rapporter skrevet til pdf-format vil bli lagret i denne katalogen. Dersom det ikke er angitt noen katalog i dette feltet, vil feltet automatisk bli fylt ut med programmets datakatalog. 

-     Det er lagt til rette for at rapporter kan skrives direkte til Pdf-format.  Denne opsjonen aktiveres fra Rapporttabellen, under fanen ”Innstillinger” 

 

-     Dersom en ønsker valg om å skrive direkte til Pdf-format, sjekkes av i boksen Tilby å skrive ut rapporter i pdf-format. Når rapporten startes, vil en få valg om å skrive rapporten til skriver eller Pdf-format. Dersom en velger Pdf-format, vil rapporten skrives til fil etter forhåndsvisningen. Rapporten lagres i katalogen angitt som dokumentkatalog. Denne fremgår nederst. Dersom det er ønskelig kan en annen katalog velges med knappen (…).

Det kan velges om en vil føye til dato for utskrift først eller sist på filnavnet. Filnavnet er navnet på rapporten.

Korrigert:

-        Endret antall desimaler for deteksjonsgrense laboratorium fra 1 til 3 i tabellen Parametre.

-        Skjema utslippskontroll:

-     Korrigert format for registreringer for tungmetall nr. 12.

-     Rapporteringen til KOSTRA er endret i hht ” Metafil_AVLØP2000 KOSTRA 2007.xls”, fra SSB. Eksportbildet er komplettert med forklarende tekst. Rapport-filene lagres i katalogen angitt i feltet ”Dokumentkatalog”. I år er det 4 eksportfiler:

-     KOSTRA Miljø 2007.txt

-     KOSTRA Slam 2007.txt

-     KOSTRA Utslipp 2007.txt

-     KOSTRA Utslipp Prover 2007.txt

Installasjon:

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.30.zip til programkatalogen.

Obs!

Ved 1. gangs oppstart vil det skje en reorganisering av en eller flere tabeller. Dette vil bli varslet. Ikke stans programmet, men fullfør denne operasjonen! Dersom det er problemer med å få startet programmet, ta kontakt med programleverandøren. Det vil automatisk bli tatt en sikkerhetskopi av disse to filene. Kopiene vil bli forsynt med filtypen ”tps.bak”.

Reorganiseringen kan også startes ved å starte programmet Convert.exe direkte fra Windows utforsker.

Dersom en ønsker å være på den helt sikre siden, kan det være lurt å ta en backup av program- og datakatalogen(e), slik at en kan legge tilbake forrige versjon, dersom noe skulle slå feil ved oppgraderingen.

AVLØP 2000 versjon 1.29

Hamar 06.02.08

Nytt:

-     Det er lagt inn 3 nye kolonner i tabell for parametre for tungmetaller for henholdsvis deteksjonsgrense i forskrift og hos laboratorium, og enhet. Se bildet Tabell parameter. Deteksjonsgrensene og enhet vises også i bildet Skjema utslippskontroll, fane Tungmetaller.

-     Det er lagt inn mulighet for å registrere inntil 19 tungmetaller i Skjema Anlegg, fane Tungmetaller. Tilsvarende er det mulig å registrere prøveresultater på inntil 19 tungmetallparametre i Skjema utslippskontroll, fanen Tungmetall.

-     Det er nå lagt inn mulighet til å registrere prøveresultater tungmetallparametre på 3 prøvesteder i tillegg til Innløp og Utløp. De samme prøvesteder som er registrert for Utslippskontroll benyttes.

-     Det kan nå registreres Slamkontroll på flere prøvetakingssteder på samme dato. Ved reorganisering av denne tabellen vil registreringer der det er angitt forskjellig prøvetakingssted for henholdsvis Næringsstoff og Tungmetall, vil dette bli lagret på 2 registreringer. Valg av prøvetakingssted gjøres ved nedtrekkmeny i tabeller og registreringsvindu.

-     Ny tabell for prøvetakingssteder kan åpnes fra menyvalget Tabeller. Tabellen vil bli fylt ut med prøvetakingssteder som er angitt for registreringer i Tabell for slamkvalitetskontroll. Dersom en endrer betegnelser i Tabell prøvetakingssteder, vil også tilhørende prøvetakingssted i registrering for slamkontroll endres.

-     Prøvetakingssted kan velges ved utskrift av rapporter og slamdeklarasjoner, og vil være angitt i disse.

Korrigert:

-     Feil ved utskrift av regneark for næringsstoff og tungmetaller er rettet.

AVLØP 2000 versjon 1.28

Hamar 06.03.07

Korrigert:

-     Funksjonaliteten for dynamisk tildeling av rekkefølge for parametre er komplisert. I denne oppdateringen er det rettet feil i tildeling av tabelloverskrifter for utslippskontroll, samt fjernet en feil ved flytting av parametre i utslippstillatelse, som har oppstått som følge av å øke antall parametre for tungmetall fra 10 til 11. Obs! Ikke gjennomfør en flytting av parametre før denne versjonen er installert.

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.28.zip til programkatalogen.

AVLØP 2000 versjon 1.27

Hamar 206.02.07

 Korrigert:

-     Rettet at programmet ”husket” feil variabel for feltet ”DEHP” i KOSTRA-eksport,  under fanen ”Tungmetaller” etter, ny start av programmet.

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.27.zip til programkatalogen.

AVLØP 2000 versjon 1.26

Hamar 16.02.07

Korrigert:

-     Felt for registrering av Kjelldahl-N under slamkvalitetskontroll (prosesskontroll slambehandling) er korrigert for verdi over 10 000. Rapporter er korrigert tilsvarende.

-     Korrigert at antall desimaler for fellingskjemikalium ble redusert til 1. Rettet til 2 desimaler.

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.26.zip til programkatalogen.

AVLØP 2000 versjon 1.25

Hamar 22.01.07

Korrigert:

-     Det er lagt inn muligheter for å registrere og rapportere 11 tungmetallparametre. Defineres i Skjema Anlegg. Obs! Mapping av tungmetallparametre i Eksportfunksjonen må gjøres på nytt!

-     Det er lagt til ett siffer i feltene: "Produksjon av rist/silgods", "Produksjon av sand" og "Forbruk av..." 

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.25.zip til programkatalogen.

Ved 1. gangs oppstart veil det skje en reorganisering av tabellene for Anlegg og Utslippskontroll. Dette vil bli varslet. Ikke stans programmet, men fullfør denne operasjonen! Dersom det er problemer med å få startet programmet, ta kontakt med programleverandøren. Det vil automatisk bli tatt en sikkerhetskopi av disse to filene. Kopiene vil bli forsynt med filtypen ”tps.bak”. 

AVLØP 2000 versjon 1.24

Hamar 12.12.06

Korrigert:

-     Dersom programmet kjøres som en klient mot en terminalserver, kan det oppstå et problem med at rapportgeneratoren ikke finner rapportdefinisjonene. For å løse dette lagrer nå programmet den katalogen som i Windows er definert som temp-katalog og lagrer denne. Denne kan også om behov velges manuelt i menyvalget File + Innstillinger. 

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.24.zip til programkatalogen.  

AVLØP 2000 versjon 1.23

Hamar 17.11.06

Korrigert:

-     Forbedret funksjonalitet ved utskrift til regneark. Det kan nå velges navn på resultatarket ved start av rapporten. 

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.23.zip til programkatalogen.

AVLØP 2000 versjon 1.22

Hamar 24.05.06

Korrigert:

-     Korrigert formel for utslipp. Denne ble endret i versjon 1.21 for å fange opp utslipp der ikke det ikke var registrert analyse for utløp.  Dette er nå reversert, slik at utslipp er 0 om det ikke er angitt noen analyse for utløp.

-     Korrigert funksjon for å sette dato i feltet ”Til dato” for rapporter. Dato settes nå til dagens dato.

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.22.zip til programkatalogen.

AVLØP 2000 versjon 1.21

Hamar 22.02.06

Korrigert:

-     Korrigert funksjon for eksport til KOSTRA

-     Supplert med mulighet til å angi prøvetyper for eksporten ved ny tabell under fanene ”Prøvetyper” i eksportbildet for KOSTRA. Dobbeltklikk på linjen for å endre prøvetyper.
- For oversikt over felt som blir eksportert, vises til de vedlagte filene: ”els21B_2005_metadatafil ASi.xls” samt ” Kostra_skjema_21B.pdf”.

Den nye versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.21.zip til programkatalogen.

Innholdet i fila fila ”PrType_Kostra.zip” kopieres til datakatalogen for hvert datasett.

AVLØP 2000 versjon 1.2

Hamar 13.02.06

Korrigert:

-      Funksjon for eksport til KOSTRA er oppdatert

-     For oversikt over felt som blir eksportert, vises til de vedlagte filene: ”els21B_2005_metadatafil ASi.xls” samt ” Kostra_skjema_21B.pdf”.

 -      Korrigert at programmet ikke åpner med det sist benyttede datasettet.

Denne versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.2.zip til programkatalogen

AVLØP 2000 versjon 1.1

Hamar 15.08.05

Nytt:

-     Programmet er kompilert i en ny versjon av programmeringsverktøyet (versjon 6.0).

Korrigert:

-     Laboratoriene har fått lavere deteksjonsgrenser for tungmetaller i vann og slam. Antall siffer bak komma for noen tungmetaller i AVLØP er derfor endret. For slam, er det nå 3 siffer bak komma for Cd og Hg, og ett siffer bak komma for Ni, Cr og Pb. Cu og Zn har ikke noe siffer bak komma. Endringene gjelder både skjermbilder og rapporter.

-     Rapportene:

-     Rapportene Næringsstoffer i slam og Tungmetaller i slam er programmert inn i hovedprogrammet og korrigert for feilberegning av minimums og middelverdier.

Når filene er pakket ut, kan alle dll-filer med filnavn som begynner på C5 slettes. De nye filene har filnavn som starter med C60.

Obs! For å få kjørt rapporter som er laget i rapportgenerator må en endre referansen til "Programfile runtime rapportgenerator" til C60PRNTX.EXE. Klikk eventuelt på knappen (...) for å velge denne.

Denne versjonen installeres ved å pakke ut innholdet i fila Setup1.1.zip til programkatalogen

AVLØP 2000  versjon 1.009

Hamar 14.04.05

 Nytt:

-    Ny rapport ”Varedeklarasjon (% av TS)”

Korrigert:

-      Utvidet felt for slambehandlingsprosesser fra 50 til 60 karakterer

-      Utvidet kodefelt for varetpe fra 4 til 10 karakterer

-      Korrigert funksjonen for å sette til-dato for kontrolltabeller

-      Rettet skrivefeil i rapporten Varedeklarasjon

-      Dersom Anleggseier ikke er angitt, vil kun anleggsnavnet være angitt i varedeklarasjoner. Tilsvarende vil kun anleggsnavnet være angitt om anleggsnavn og anleggseier er like (f.eks ved interkommunale anlegg).

Last ned oppgraderingen: Setup1009.zip

Etter at filene er kopiert inn i programkatalogen, må programmet Convert.exe kjøres, f.eks fra Windows utforsker. Forsøk å start programmet. Dersom alt fungerer, kan filene under slettes:

 -       cnvanlegg.exe
-        cnvanlegg1.exe
-        cnvslamb.exe
-        cnvslamk.exe
-        cnvvaret.exe
-        convert.exe

  AVLØP 2000  versjon 1.008

Hamar 03.01.05 

Nytt:

-        Nye tabeller for bruk i slamkontroll:
-        Varetyper
-        Kvalitetsklasser
-        Anbefalt bruk
-        Nye felt i Anleggsdata, fane Slambehandlingsprosess:
-        Kode varetype (standardverdi)

-        Nye felt i Slamkontroll:
-        Kvalitetsklasse
-        Varetype (Standardverdi hentes fra Anleggsdata)
-        Fane Næringsinnhold og hygiene/Prosesskontroll slambehandling:
-        Partikkelstørrelse – siktet
-        Elektrisk konduktivitet
-        Tot-N
-        Knapp for å beregne kvalitetsklasse

-        Fane kommentar
-        Anbefalt bruk
-        Rapport Varedeklarasjon

Korrigert:
-        Rapportene Næringsstoffer i slam og Tungmetaller i slam:
-        Minimumsverdier  beregnes nå av laveste verdi forskjellig fra 0
-        Korrigert kolonne for kadmium i rapporten Tungmetaller i slam
-        Korrigert eksport til KOSTRA i hht fila ”metadata21B_2004rapp.xls”
-        Korrigert eksport av utslippskontroll til KOSTRA, verifikasjon av krav.
-        Alle anlegg med ubesvart skal ha verdien 0.

 AVLØP 2000  versjon 1.007l

(kun sendt ut til enkelte i forbindelse med importprogram)

Hamar 01.07.0

Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm 

Nytt:
Programmet husker innstillingene for skrivervalg, også etter at programmet er slått av.

Korrigert:
Det er lagt inn et nytt felt ”Lab. journalnr” i slamkontroll. Det er lagt til en ny indeksering (nøkkel) på journalnummer for utslippskontroll og slamkontroll. Dette innebærer at det må kjøres en reorganisering av utslippskontroll og slamkontroll. Kjør programmet Convert.exe, som er blitt lagret i programkatalogen. Programmet kjøres fra utforsker.
 

AVLØP 2000  versjon 1.007k

Hamar 16.02.04

 Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm 

Korrigert:
Det har vist seg at formatene for feltstørrelser i KOSTRA-databasen i enkelte tilfeller var for små for store anlegg. Utover at dette er korrigert, er det rettet at det ble fylt ut feil verdier i kolonnene for maks-verdier for utløpskonsentrasjon og verdier for slam til annet anlegg.

-     Eksport til KOSTRA, Regnearket KOSTRA Slam [år].txt og
Regnearket KOSTRA Utslipp [år].txt
 

AVLØP 2000  versjon 1.007j

Hamar 16.02.04

 Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm

 Korrigert:

-     Eksport til KOSTRA, Regnearket KOSTRA Slam [år].txt
For kolonne D i regnearket ble bare den 1. leveransen regnet med. Dette er korrigert.

 AVLØP 2000  versjon 1.007i

Hamar 12.02.04

 Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm

 Korrigert:

-     Innarbeidet ny prosedyre for eksport til KOSTRA.
Eksportdataene skrives ikke lenger til excel-regneark, men til kommaseparerte tekstfiler. Filene opprettes i datakatalogen for det aktive datasettet og er:
-   KOSTRA Utslipp [år].txt
-   KOSTRA Tung [år].txt
-   KOSTRA Slam [år].txt
-   KOSTRA Miljø [år].txt
Filene kan kontrolleres ved å starte Excel og åpne filene med Fil + Åpne. Du får veiviseren ”Tekstimportveiviser”:
1 -  Velg ”Data med skilletegn” + ”Neste”
2 -  Velg ”Komma” + ”Neste”
3 -  Klikk på knappen ”Avansert”
4 -  Velg punktum som Desimalskilletegn
5 -  Velg blank som Tusenskilletegn + ”Ok”
6 -  Velg ”Fullfør”
For utslippskontroll leses prøver som er merket med prøvetypene:
-  Rutinekontroll
-  Døgnblandprøver
-  Ukeblandprøver

-     Korrigert rapporten: Regneark – Næringsstoffer (listeformat).
Rapporten benytter samme heading for rapporter med samme rekkefølge på parametre i utslippstillatelsen. Dersom det kommer et anlegg med avvikende rekkefølge, skrives heading ut på nytt.

-     Alle regneark-rapporter. Sjekket tallformat for riktig visning i Excel.

-     Rapport: Tungmetaller i slam.
Korrigert middelverdier for 2 desimaler.

-     Rapport: Resultat av kontrollprøver m. Vurdering
Korrigert at renseeffekt i vurdering beregnes etter samme metode, jfr. Kommentar til versjon 1.007c.
Obs! Beregning av Tilknyttet PE, skjer nå med utgangspunkt i feltet ”Rensedistriktets nr:” i Skjema anlegg. Dette feltet må derfor være utfylt for at denne beregningen gjøres.

-     Programmet husker siste datointervall for tabeller for utslippskontroll, slamkvalitetskontroll, samt datofelt for tilsvarende rapporter, forutsatt at en har skrivetilgang til katalogen Windows (WINNT). Det er nå lagt til en knappen  etter disse datofelt. Ved å trykke på denne knappen,

 AVLØP 2000  versjon 1.007h

Hamar 21.10.03

 Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm

 Nytt:

-     Programmet husker siste datointervall for tabeller for utslippskontroll, slamkvalitetskontroll, samt datofelt for tilsvarende rapporter, forutsatt at en har skrivetilgang til katalogen Windows (WINNT). Det er nå lagt til en knappen  etter disse datofelt. Ved å trykke på denne knappen, vil datointervall settes til 01.01 – d.d.

Skjema driftsdata. Korrigert feil ved overføring til annet anlegg av under fanen Korrigert:

-     Skjema driftsdata. Korrigert feil ved overføring til annet anlegg av under fanen Slambehandling. Dersom det ved overføringen ble opprettet ny  post på mottagende anlegg, ble det registrert feil verdier i felt for anleggsnummer for overføring til andre anlegg for den nye posten.

-     Det er lagt inn brukernavn i alle rapporter. For rapporter som har hatt brukernavn i heading, er dette komplettert med datasettnavn. Endres i File + Datasett.

 AVLØP 2000  versjon 1.007g

Hamar 14.10.03

 Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm

 Korrigert:

-     Rapporten: Resultat av kontrollprøver – Tilførsler og utslipp, Korrigert feil beregning i kolonnene for Tilførsel PE

 NORVAR AVLØP 2000  versjon 1.007f

Hamar 20.04.03

 

Nytt:

-     Valg av skriver fra skriverknapp i rapportmeny samt Fil + Skriverinnstillinger,  gjelder nå også for rapporter utarbeidet med rapportgenerator. Valg skriver gjelder så lenge programmet kjører og vises om en holder peker over rapportknapp. 

Korrigert:

-     For rapportene: Resultat av kontrollprøver og Resultat av kontrollprøver – Tilførsler og utslipp, er det nå valgfritt å angi hvilke parametre som skal være med i rapporten. Dersom det ikke er angitt parametre for rapporten under fanen Sett utvalg, vil programmet velge henholdsvis de 6 og 5 første parametrene som er angitt i Skjema anleggsdata/utslippstillatelse.

-     Fargesetting ved test av renseeffekt og spesifikk utslippsmengde i skjema utslippskontroll.

-     Korrigert feilvisning og funksjonalitet ved avsjekking av feltet ”ikke vis nedlagte anlegg”. 

NORVAR AVLØP 2000  versjon 1.007e

Hamar 17.02.03

 Nytt:

-     Overføring av slam til annet anlegg er korrigert slik at eventuelle angitte TS-verdier nå registreres sammen med de overførte verdiene. Dersom en ønsker tidligere slamoverføringer oppdatert med TS-verdier, kan disse prøvene hentes frem og lagres på nytt. TS-verdiene vil da bli overført. 

-     Ved overføring til KOSTRA-regneark  vil slam mottatt fra andre anlegg bli beregnet med basis i overførte TS-verdier dersom disse er angitt. Om disse ikke er angitt vil standardverdier benyttes. 

-     Det er nå mulig å angi egne standard TS-verdier for slam i eksportbildet til KOSTRA. Default er de samme verdier som har vært benyttet tildigere.

 

Korrigert:

-     Produsert mengde slam (ved eget anlegg) i KOSTRA-regnearket, beregnes som produksjon avvannet slam – (mottatt septik + mottatt våtslam). 

-     Beregning av utslippskonsentrasjoner beregnes nå kun av prøver av prøvetype ”Rutinekontroll”. 

Programmet installeres ved å unzippe filene i den vedlagte fila Norvar 2000.zip til programkatalogen. 

Det må gjøres en konvertering av file for slamoverføring før programmet startes. Dette gjøres med programmet CnvSlamoverføring.exe, som startes fra utforsker. Ta en backup før dette programmet kjøres.

 NORVAR AVLØP 2000  versjon 1.007c

Hamar 05.02.02 

Nytt:

-     Ny versjon av eksportfunksjon til KOSTRA. Denne finnes under menyvalget Fil + Import/eksport. Funksjonen kjøres som i fjor. Det skrives til en ny Excel-file KOSTRA 2002.xls, som følger med denne installasjonen. Denne fila må lagres i data-katalogen(e). Obs! Etter at eksporten er kjørt, må resultatfila lagres. Det kan være fornuftig å lagre denne på et annet navn, i tilfelle en må kjøre eksporten flere ganger.

Det er viktig for å få et korrekt resultat, at maskinen er innstilt for å benytte norsk tallformat. Dvs desimalskilletegn med komma og tusenskilletegn med punktum. Dette stilles inn under Kontrollpanel + Regionale innstillinger.

-     Det er gjort en endring i funksjonaliteten for å oppdatere standardanlegg for anleggsnummer for avvanning på annet anlegg og anleggsnummer for videre behandling ved annet anlegg ved registrering av driftsdata. Denne oppdateringen av standardanlegg skjer i denne versjonen ved å benytte knappen . For å velge gjeldende standardanlegg, benyttes knappen . 

-     Tilsvarende funksjonalitet er lagt inn for å oppdatere standard fellingskjemikalium ved registrering av driftsdata. Slik oppdateringen skjer ved å benytte knappen . For å velge gjeldende standard fellingskjemikalium, benyttes knappen . Når ny driftsdatapost opprettes ved at det skjer en overføring av slam, settes automatisk fellingskjemikalium til standardverdi. 

-     Rapporten Resultat av kontrollprøver med vurdering er korrigert for beregning av renseeffekt.  

-     Dersom alle prøver for en parameter i valgt periode har registrert både vannmengde og/eller overløp, samt både innløps- og utløpskonsentrasjon, beregnes renseeffekter med basis i beregnet tilførsel og utslipp.  

-     Dersom det mangler en eller flere vannmengder/overløp, beregnes alle renseeffekter for berørte parametre med basis i  innløps- og utløpskonsentrasjon. Dersom dette inntreffer, markeres dette med * og kommenteres ved en fotnote.  

-     Det er gjort en justering av layouten, slik at kolonneoverskriften for konsentrasjon og renseeffekt ikke kommer på ny side om det ikke er prøvelinjer på denne. Sidehøyden utnyttes også bedre.

Hamar 01.11.02

 Nytt:

 • Enkelte driftsassistanser opererer med flere sett data for forskjellige oppdragsgivere. Ved denne oppgraderingen vil opplysninger om katalogplasseringer bli lagret i en egen file. Datasett.tps. Se Hovedmeny+File+Datasett. Tidligere har disse opplysningene vært lagret i konfigurasjonsfila Norvar2000.ini. Denne endringen vil oppdateres automatisk første gang programmet startes etter installasjon og konvertering av datafiler. Programmet kan settes opp med flere datasett. Et datasett er et sett med data som lagres i en katalog. På denne måten kan en, om det av en eller annen grunn skulle være ønskelig, lagre forskjellige datasett i forskjellige kataloger. Valgt datasett angis i parenteser i tittellinjen i hovedmeny.

 • Det kan registreres standardanlegg for anleggsnummer for avvanning på annet anlegg og anleggsnummer for videre behandling ved annet anlegg ved registrering av driftsdata. Standardanleggene kan angis i Skjema Anlegg, fane Slambehandlingsprosess, eller ved registrering av driftsdata ved å taste knappen .

 • Ved registrering av kontroller for utslippskontroll, driftsdata, slamkontroll og slamdisponering fra Tabell kontroller, vil nå tabellen oppdateres for sist registrerte anlegg og oppdateres for siste endringer.

 • Nytt regneark for Næringsstoffer i listeformat.

 • Rapporter

 • Det er lagt inn mulighet til å skrive ut valgte datasett fra Tabell kontroller.

 Feilrettinger/korreksjoner:

 • Funksjonen for flytting av rekkefølgen på parametre utslippskontroll og tungmetaller, samt prøvesteder er justert for sikrere funksjon.

 • Korrigert feil i Tabell kommuner. En kunne få feilmelding ved å gå inn på fanen ” Avløpsanlegg utenfor rensedistriktene (tettbebyggelsen)”+ ” Virksomheter i spredt bebyggelse”.

 • Korrigert feil i Tabell Behandlingsanlegg. En kunne få en feilmelding ved å gå inn på fanen ”Befaringer”.

 • Endret oppstart for regnearkene for mer pålitelig start.

 • Obs! Husk å sette punktum som ”Grupperingssymbol for sifre” i vinduet: Innstillinger + Kontrollpanel + Regionale innstillinger, for at regnearkrapportene skal vises korrekt!  

Tips!:

 • Utskrift av rapporter til file.
  Det kan være et ønske om å kunne kjøre ut rapporter til en datafile, for deretter å kunne benytte rapportene som del av annen rapportering eller dokumentasjon. En rasjonell måte å rapportere tilbake til leverandørene av kontrollprøver kan også være per e-mail. Dette kan gjøres ved å anskaffe programmet Acrobat. Utskrifter kan sendes til en "Acrobat-skriver" som lagrer utskriften i Acrobat (pdf) format. Programmet har i tillegg mange funksjoner for behandling av pdf-filer, som kan komme til anvendelse i andre sammenhenger. F.eks kan en kopiere tekst og andre objekter fra pdf-filer. Programmet bestilles hos OfficeShop, Komplett.no eller Compo Data og andre.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Befaringsrapporter:

  • Rapportene kan hos enkelte kun skrives ut annenhver dag. Jeg kan ikke få frem denne feilen på mine maskiner og har problemer med å finne årsaken til dette. Forsker videre på dette!

NORVAR AVLØP 2000  versjon 1.007a

Hamar 17.02.02

Nytt:

 • Ingen nye funksjoner i denne versjonen

 Feilrettinger/korreksjoner:

 • Det har vist seg at det har vært en feil i excel-arket under slamdisponering. Mengder som fordeles på jordbruk, grøntareal, toppdekke, deponi og annen disp. kommer i tonn slam og ikke tonn TS som det skal være.

  Grunnen til dette ikke har blitt oppdaget under kvalitetssikringen, er at disse verdiene har blitt sjekket mot rapportene for slamdisponering i NORVAR-Avløp. Det har dessverre vist seg at disse også hadde denne feilen. Rapportene er: Årsrapport disponering av slamprodukt - anlegg og Årsrapport disponering av slamprodukt - kommune. Her kom tallene i tonn, mens det i overskriften på hver kolonne står tonn TS. Disse er nå rettet!

  De som allerede måtte ha sendt utfylte excel-fil til SSB, bør derfor kjøre eksportrutinen på ny når dere får den opprettede versjonen og sende den nye fila til SSB v/Stave.

  Dette var meget beklagelig og vi er svært leie for at dette medfører ekstra arbeid for dere.

 Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Rapporter

  • Ønske om utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.

  • Befaringsrapporter:

  • Rapportene kan hos enkelte kun skrives ut annenhver dag. Jeg kan ikke få frem denne feilen på mine maskiner og har problemer med å finne årsaken til dette. Forsker videre på dette!

 

NORVAR AVLØP 2000  versjon 1.007

Hamar 12.02.02

Nytt:

 • Funksjon for eksport av data til KOSTRA.

 • Funksjonen er tilgjengelig via menyvalget File + Eksport. Velg Eksportfile KOSTRA fra nedtrekksmeny.

 • Obs! Før funksjonen kjøres må parametre for næringsstoffer og tungmetaller i utslippsvann ”kobles” tilsvarende som i rapporter.

 • Det medfølgende regnearket KOSTRA.xls må lagres i datakatalogen.

 • Beregning av verdier for produsert tørrstoff av egenprodusert slam og slam mottatt fra andre anlegg, benyttes verdier som er angitt for hhv avvannet og fortykket slam i Skjema Driftsdata. Der slike tørrstoffprosenter ikke er angitt, benyttes hhv 5 % for fortykket slam og 25% for avvannet slam.

 Feilrettinger/korreksjoner:

 • Ingen feil rettet i denne versjonen

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Rapporter
 • Ønske om utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.

 • Befaringsrapporter:

 • Rapportene kan hos enkelte kun skrives ut annenhver dag. Jeg kan ikke få frem denne feilen på mine maskiner og har problemer med å finne årsaken til dette. Forsker videre på dette!

 

NORVAR AVLØP 2000  versjon 1.006j

Hamar 05.02.02

Nytt:

 • Ingen nye funksjoner i denne utsendelsen.

 Feilrettinger/korreksjoner:

 • Rettet feil i rapport ”Årsrapport for alle anlegg – Tilførsler og utslipp”. Kolonnene for tilført PE.
 • Rettet beregning av renseeffekt i rapport ”Årsrapport for alle anlegg – Utløpskonsentrasjon og renseeffekt – middelverdier. Beregningen er nå lik beregningen i rapporten Resultat av kontrollprøver.

 Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Rapporter
 • Ønske om utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Befaringsrapporter:
 • Rapportene kan hos enkelte kun skrives ut annenhver dag. Jeg kan ikke få frem denne feilen på mine maskiner og har problemer med å finne årsaken til dette. Forsker videre på dette!

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006i

Hamar 09.08.01

Nytt:

 • Meldinger

Det er nå lagt inn norske meldinger for systemet.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Rapporter
 • Ønske om utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Befaringsrapporter:
 • Rapportene kan hos enkelte kun skrives ut annenhver dag. Jeg kan ikke få frem denne feilen på mine maskiner og har problemer med å finne årsaken til dette. Forsker videre på dette!

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006h

Hamar 02.07.01

Nytt:

 • Driftsdata
 • Ved registrering av overføring av slam fra et anlegg til et annet, er det nå mulig å angi at det anleggsnummeret en har angitt skal være standardverdi for alle nye prøver. Dette angis ved å taste knappen . Tilsvarende dersom en ønsker å fjerne standardanlegget, klikkes denne knappen ved blankt anleggsnummer.
 • Rapporter:
 • Ny knapp under fanen "Sett utvalg" merket "Sett samme utvalg". Ved å klikke på denne knappen settes samme utvalg av henholdsvis anlegg eller kommuner for alle rapporter, som det er satt for den aktive rapporten.
 • Dokumentasjon:
 • Hjelpetekster og fila Norvar 2000.doc, er oppdatert for endringer i programmet og dokumentasjon av datafiler. Komplettert formelsiden.

Feilrettinger/korreksjoner:

 • Generelt:
 • Rettet at beregninger i registreringsvinduer ikke ble oppdatert ved endring av feltverdier.
 • Utslippskontroll:
 • Rapport Resultater av kontrollprøver er korrigert som følger:
  Middelverdier av renseeffekter for perioden beregnes som funksjon av tilførsel og utslipp dersom det er angitt vannføring eller overløp for alle prøvene i perioden.

  Om det mangler vannføring eller overløp for en eller flere prøver, beregnes middelverdier for perioden som middelverdi av renseeffektene for hver prøve.
 • Rapport Årsrapport alle anlegg. Tilførsler og utslipp.
 • Korrigert at antall prøver ble akkumulert i tabellen.
 • Slamkvalitetskontroll:
 • Korrigert slamdeklarasjon for pH og TS verdier.
 • Overføring til Excel.
 • Alle parametre og felt overføres til Excel som før.
 • Befaringsrapporter:
 • Rapportene kan hos enkelte kun skrives ut annenhver dag. Jeg kan ikke få frem denne feilen på mine maskiner og har problemer med å finne årsaken til dette. Forsker videre på dette!

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Ønske om utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.


NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006g

Hamar 17.04.01

Nytt:

 • Tabell over resipienter nå også som trestruktur
 • Dokumentasjon, fila Norvar 2000.doc, er oppdatert for endringer i programmet og dokumentasjon av datafiler

Feilrettinger/korreksjoner:

 • Utslippskontroll:
 • Rapport utslipp av avløpsvann til resipient
 • Enkeltrapport utslippskontroll: Korrigert feil ved negativ renseeffekt

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.

 

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006f

Hamar 05.03.01

Feilrettinger/korreksjoner:

 • Utslippskontroll:
 • Rapporter kunne i enkelte tilfelle gi doble linjer. Dette er nå korrigert.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.
 • Rapport Utslipp av avløpsvann til resipient skal korrigeres.

 

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006e

Hamar 26.02.01

Feilrettinger/korreksjoner:

 • Generelt:
 • For alle numeriske verdier, vil nå programmet justere formatet til riktig antall desimaler om det tastes inn flere desimaler enn formatet tillater.
 • Driftsdata:
 • Kalkmengde kan legges inn med mer enn 6 siffer.
 • Rapporter:
 • Årsrapport - Vannbehandling. Tall i kolonne Polymer g/m3, endret til 2 desimaler. Total for denne kolonne fjernet.
 • Årsrapport - Slambehandling. Tall i kolonne Produksjon av avvannet slam, endret til 1 desimal.
 • Årsrapport – Slamproduksjon enkeltanlegg. Sum for Polymerforbruk og kalkforbruk i kg/tonn TS erstattet med middleverdier
 • Årsrapport – Slamproduksjon flere anlegg. Produksjon av ferdig slamprodukt i tonn og slam og tonn TS er nå angitt med 1 desimal.
 • Eksport Sesam:
 • Korrigert slammengde som overføres til å være tonn slamtørrstoff.
 • Korrigert slammengder for slamdisponering til tonn slamtørrstoff.

Enkelte har hatt problemer med å finne ut hvordan eksport til SESAM foregår og hvor grunnlaget hentes:

SESAM regnearkfilene fra fylkesmannen lagres på en egen katalog f.eks \Norvar 2000\SESAM.

For å utføre eksport til SESAM regneark, gå til File, velg Eksport/import. På neste bilde er det anledning til å velge eksportfil fra en nedtrekksmeny. Her velges SESAM - Anlegg for å eksportere utslippsdata, driftsdata og slamdata for renseanleggene. På neste bilde kan det velges fra/til anleggsnummer slik som under rapporter. Som grunnlag for beregninger med vannmengder kan det velges mellom mengder fra driftsdata eller fra utslippskontrollen. Videre må det legges inn katalognavnet/banen der SESAM regnearkfilene er lagret, jfr forrige avsnitt. Nederst velges aktuelle parametre som skal overføres (parametre som ikke er aktuelle holdes blanke).

Husk at SESAM regnearkene skal være lukket ved overføringen.

De som har lagt inn data om økonomi og spredt bebyggelse i NORVAR-Avløp kan også eksportere disse ved å velge eksportfilen SESAM - kommune, som inneholder data om spredt bebyggelse, regnskap og planlagte investeringer.

Her følger en kort redegjørelse for hvor data til de enkelte delene av regnearkene hentes:

Regneark for Anlegg:

Belastning:

Data hentes fra Rensedistrikt + Tilknytning + Nedbørfelt + Forurensningsproduksjon.

Inn & utløp:

Data hentes fra Kontroller + Utslippskontroll. For at eksporten av anleggstyper skal fungere, så er det en forutsetning at brukerne har registrert renseprosess, avvanning og prosess for hygienisering/stabilisering korrekt under Rensedistrikt - behandlingsanlegg. Benytt nedtrekksmenyer. Obs! Siden programmet tester på begrepene "Ved annet anlegg" og ev. "Behandling ved annet anlegg", bør ikke skrivemåten på denne linjen endres. Test av anleggstype skjer for øvrig som følger og i denne rekkefølge:

Dersom Prosess for avvanning av slam ikke er angitt eller lik "Ved annet anlegg":

Anleggstype = 1 Anlegg uten slamavvanning

eller Prosess for avvanning av slam er angitt og forskjellig fra "Ved annet anlegg"

eller Prosess for hygienisering og stabilisering er angitt og at det i tillegg ikke er angitt en Rensemetode:

Anleggstype = 4 Anlegg med kun slambehandling

eller Prosess for avvanning av slam er angitt og er forskjellig fra "Ved annet anlegg" og Prosess for hygienisering og stabilisering er angitt og forskjellig fra "Ved annet anlegg":

Anleggstype = 3 Anlegg med slamavvanning og slambehandling

eller Prosess for avvanning av slam er angitt og er forskjellig fra "Ved annet anlegg" og forskjellig fra "Behandling ved annet anlegg".

Anleggstype = 2 Anlegg med slamavvanning

Slamdisponering:

Data hentes fra Kontroller + Slamdisponering.

Overløp og tap:

Hit eksporteres ikke noen data. Kan fylles ut manuelt. Overskrives ikke ved gjentatt eksport.

Diverse anleggsopplysninger:

Data hentes fra Behandlingsanlegg.

Regnearket for kommune:

Spredt Bebyggelse:

Data til hentes fra Tabell Kommune + Avløpsanlegg utenfor rensedistrikt. Data for gebyrer hentes fra Kommune + Økonomi. Øvrige data overføres ikke og kan skrives inn manuelt.

 • Utslippskontroll:
 • Korrigert beregning av middelverdi renseeffekt til å være renseeffekt av resulterende middelverdier for innløps- og utløpskonsentrasjon.
 • Lagt inn en tolereanse på 0,5 ved vurdering av renseeffekt.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.
 • Rapport Utslipp av avløpsvann til resipient skal korrigeres.

 

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006d

Hamar 05.02.01

Denne oversikten kan også leses på: http://www.schei.no/avlop/logg.htm

Lab-import:

De som er interesserte i programmet Labimport for import av lab-data fra Miclis – Sedon, kan laste ned en evalueringsversjon fra: http://www.schei.no/avlop/sedon.htm.Programmet finnes i dag for versjonene av MBA (eksportfunksjonen i lab-programmet) 245F og 271A. Dersom en har andre versjoner av MBA, ta kontakt så tilpasses dette.

Rapportgenerator:

Det har vært reist spørsmål om rapportgeneratoren for å lage egne rapporter fra databasen. Rapportgeneratoren må bestilles separat og koster kr. 2.200,- + MVA og porto. Ved hjelp av denne kan en utvikle nye eller videreutvikle rapporter som er merket med i rapporttabellen. Nye rapporter kan legges inn i rapportmenyen. Verktøyet er i utgangspunktet enkelt å bruke, men for en så kompleks database som dette, må en regne med en viss brukerterskel. Ta kontakt for flere opplysninger!

Acrobat PDFWriter

Jeg har nå testet dette programmet noe mer. Det ligger mange muligheter i dette. F.eks kan tall hentes ut og legges inn som tekst i dokumenter/regneark. En kan også kopiere ut rapporter som billedfiler og plassere disse inn i dokumenter som vist under.

Feilrettinger/korreksjoner:

Generelt:
 • Alle pe betegnelser i rapporter med små bokstaver.
Driftsdata:
 • Rettet at fellingskjemikalium 1 ikke lar seg rette i registreringsbildet.
Eksport Sesam:
 • Korrigert at kun 6 parametre ble testet for K1 og K2.
 • Korrigert tilførsel og utslipp til å gjelde sum for hele året. Ikke middelverdi.
 • Fyller også ut data i fanen "Belastning" (helt til venstre) i regnearket fra tabellen Forurensningsproduksjon.
Utslippskontroll:
 • Rapport: Resultat av kontrollprøver. Korrigert at verdier for overløp kunne "henge igjen" for flere anlegg,

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.
 • Rapport Utslipp av avløpsvann til resipient skal korrigeres.

 

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006c

Hamar 30.01.01

Lab-import:

De som er interesserte i programmet Labimport for import av lab-data fra Miclis – Sedon, kan laste ned en evalueringsversjon fra: http://www.schei.no/avlop/sedon.htm.Programmet finnes i dag for versjonene av MBA (eksportfunksjonen i lab-programmet) 245F og 271A. Dersom en har andre versjoner av MBA, ta kontakt så tilpasses dette.

Rapportgenerator:

Det har vært reist spørsmål om rapportgeneratoren for å lage egne rapporter fra databasen. Rapportgeneratoren må bestilles separat og koster kr. 2.200,- + MVA og porto. Ved hjelp av denne kan en utvikle nye eller videreutvikle rapporter som er merket med i rapporttabellen. Nye rapporter kan legges inn i rapportmenyen. Verktøyet er i utgangspunktet enkelt å bruke, men for en så kompleks database som dette, må en regne med en viss brukerterskel. Ta kontakt for flere opplysninger!

Feilrettinger/korreksjoner:

Driftsdata:
 • Årsrapport slamproduksjon – Enkeltanlegg. Kolonnen: Transport våtslam – Fra andre anlegg inneholder nå kun verdien av våtslam, ikke avvannet slam.
 • Årsrapport driftsdata vannbehandling. Kjemikalium nr. 2 vises nå i kolonnen for mengde. Markering for om annet kjemikalium en angitt, fremkommer nå kun for aktuelle datoer.

Ved omregning til tonn og g/m3 i denne rapporten testes for følgende enheter, uavhengig av store/små bokstaver.

- TONN og T
- KG
- M3
- LITER og L
- ML
- GRAM og G
Utslippskontroll:
 • Årsrapport for alle anlegg – Tilførsler og utslipp. "middelverdier fjernet fra heading. Lagt inn i kolonneoverskriftene for Tilført PE. Det er lagt inn sumlinje i rapporten,
Rapporter generelt:
 • Årsrapport for alle anlegg – Tilførsler og utslipp. "middelverdier" fjernet fra heading. Lagt inn i kolonneoverskriftene for Tilført PE. Det er lagt inn sumlinje i rapporten.
 • De fleste rapportene har nå valg for prøvetype.
Eksport SESAM:
 • Det er utviklet eksportfunksjon for eksport av data til SFT-SESAM. Eksporten skjer via Excel regneark. Arkene skal komme ferdig utfylt med data fra i fjor fra fylkesmannen eller kommunen. Opprett en egen katalog for disse regnearkene. Det blir ett for hvert anlegg samt ett for hver kommune. Denne funksjonen er nå komplett så langt også for kommunedata.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.
 • Rapport Utslipp av avløpsvann til resipient skal korrigeres.
 • Da enkelte har kommet i skade for å slette anlegg med alle data, vil det bli laget en funksjon for å lese inn anlegg med alle data fra DOS-versjonen.

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006b

Hamar 19.01.01

Feilrettinger/korreksjoner:

 • Driftsdata:
 • Korrigert feil som medførte at det ikke ble opprettet ny driftsdataregistrering, om det var oppgitt at slam var sendt til annet anlegg og det ikke var opprettet en registrering for denne perioden, for det anlegget som mottok slammet.
 • Korrigert Årsrapporter driftsdata slik at slammengder til annet anlegg kommer med i rapportene.
 • Korrigert Årsrapport driftsdata – Vannbehandling. Kalkulasjon av forbruk av fellingskjemikalium til tonn og g/m3 multipliseres med egenvekt. Dersom egenvekt ikke er angitt, settes denne til 1 i kalkulasjonen.
 • Korrigert regneark driftsdata for uoverensstemmelse mellom kolonnetekst og innhold
 • Slamkvalitetskontroll:
 • Korrigert rapport Tungmetall i slam, grenseverdi Cu fra 450 til 650.
 • Utslippskontroll
 • Korrigert rapporter for tilførsler og utslipp.
 • I rapport Resultat av kontrollprøver bestemmes nå vurdering av antall gjeldende prøver. Renseeffekt i vurderingsdel blir nå angitt uten desimaler.
 • Sidenummerering av rapporter over flere sider nullstilles etter hvert anlegg. Gjelder foreløpig ikke rapporter utviklet i rapportgenerator.
 • Eksport SESAM
 • Det er utviklet eksportfunksjon for eksport av data til SFT-SESAM. Eksporten skjer via Excel regneark. Arkene skal komme ferdig utfylt med data fra i fjor fra fylkesmannen eller kommunen. Opprett en egen katalog for disse regnearkene. Det blir ett for hvert anlegg samt ett for hver kommune.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.
 • Rapport Utslipp av avløpsvann til resipient.
 • Eksport til SFT-Sesam for kommunedata
 • Da enkelte har kommet i skade for å slette anlegg med alle data, vil det bli laget en funksjon for å lese inn anlegg med alle data fra DOS-versjonen.

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.006

Hamar 20.11.00

Nye funksjoner:

 • Nytt regneark for driftsdata
 • Ny rapport Årsrapport driftsdata - Stabilisering og hygienisering
 • Eksport/importfunksjon. Pr. nå er følgende Eksport/import-funksjoner tilgjengelig:
 • Anleggsdata
 • Befaringer
 • Driftsdata
 • Slamdisponering
 • Slamkvalitetskontroll
 • Utslippskontroll

Funksjonen er beregnet på å overføre data fra en installasjon til en annen.

Feilrettinger/korreksjoner:

 • Slamdeklarasjon. Det kan nå registreres blankt eller null for Termostabile bakterier, Salmonella og Parasittegg. Dette kommer også frem på rapporter.
 • Det er lagt inn benevning på antall parasittegg i rapport Slamdeklarasjon.
 • Korrigert Energiforbruk i rapport Driftsdata - Vannbehandling
 • Utslippskontroll nå også indeksert på Prøvetype. Konsekvens er at en nå kan registrere data for forskjellige prøvetyper på samme dato. Valg av prøvetype ved nedtrekksmeny i tabeller over utslippskontroll og rapportene: Enkeltrapport utslippskontroll og Regneark Næringsstoffer og Regneark tungmetaller.
 • Korrigert Skjema Driftsdata slik at fellingskjemikalium som er registrert på et anlegg hentes frem ved valg av nytt anlegg.
 • Det kan nå registreres at både fortykket slam og avvannet slam er sendt til annet anlegg. Det er lagt inn test på at det ikke sendes til seg selv.
 • Bunnmarg er korrigert på rapportene Befaringsrapport og Enkeltrapport utslippskontroll.
 • Enkeltrapport utslippskontroll er rettet slik at det ikke kommer frem uønskede tall i felt som ikke er i bruk.
 • Det benyttes større fonter på disse rapportene.
 • Tabellen for prøvesteder for befaring er endret slik at alle stedene nå er nummerert. Ved å endre nummer, kan prøvestedene sorteres om.
 • Tabell for fellingskjemikalier er endret slik at det kan registreres to linjer med forskjellig kortnavn og samme handelsnavn.
 • Beregning av forurensningsproduksjon i Skjema Forurensningsproduksjon er rettet.
 • Rensekrav (K1) kommer nå frem i Skjema utslippskontroll.
 • I Skjema driftsdata kan nå legges inn TS og pH for både tungmetaller og næringsstoffer. Tilsvarende kommer disse verdiene ut på hver sine rapporter.
 • Rapport Slamdeklarasjon er rettet slik at kommunenavn fremkommer.
 • I rapport for tungmetaller i slam er grenseverdi for kobber rettet til 650 mg Cu/kg.
 • For driftsdata er uoverensstemmelse mellom registrert mengde slam til slambehandlingsprosess registrert i bildet og hva som fremkommer i rapportene rettet.
 • Alle rapporter er gjennomgått med tanke på å få ensartet heading.
 • Det er lagt inn test og advarsel før Anlegg eller Rensedistrikt slette, da konsekvensen av dette er at alle data for rensedistrikt/anlegg slettes.
 • I rapport Årsrapport - Driftsdata vannbehandling markeres med * og forklarende tekst under tabellen om det er benyttet annet fellingskjemikalium for en måned. Dersom det blir * for alle måneder er det på tide å oppdatere kjemikaliumet registrert på anlegget.
 • Drop-down combo i tabell (Rensedistrikt/Befaringer). Feilen er nå rettet.

Datafiler som reorganiseres:

Følgende datafiler er endret og må reorganiseres. Dette skjer ved programmet Konverter datafiler i programmenyen.

 • Utslippskontroll:
  Prøvene er nå også indeksert på Prøvetype. Dette innebærer at det nå kan registreres prøver med samme dato med forskjellige prøvetyper.
 • Slamkontroll:
  Prøvene er nå også indeksert på Statistikkår og måned av hensyn til rapport.
 • Slamoverføring (driftsdata):
  Nøkkelen er endret slik at en kan referere til flere anlegg fra samme anlegg på samme dato.
 • Fellingskjemikalier:
  Nøkkelen er endret slik at det kan registreres to kjemikalier med samme handelsnavn.
 • Prøvesteder:
  Fila er endret, slik at en nå har et prøvested nummer som nøkkel.
 • Forurensningsproduksjon:
  Korrigerer beregninger.

Kjente forhold som vi kommer tilbake til i senere versjoner:

 • Utskrift av prøver ut fra utvalg i tabeller.
 • Norsk tekst i meldinger.
 • Rapport Utslipp av avløpsvann til resipient.
 • Eksport til SFT-Sesam.

Andre forhold:

 • Filter for tabell. Filter settes ved å skrive ønsket begrepet i feltet. Filteret aktiviseres ved å taste Tab eller peke og klikke i tabellen. Tilsvarende for å fjerne det satte filteret. Blank felt og tast Tab eller pek og klikk i tabell.
 • Linjeskift i kommentarfelt. Feltene har automatisk linjeskift ved enden av vinduet. Når en skriver inn må en tenke avsnitt. Benytt kun fast linjeskift ved slutten på hvert avsnitt. I senere versjoner vil vi komme tilbake til flere tekstbehandlingsfunksjoner, for eksempel variable fonter ev. bilder som del av teksten.
 • Plassering av vinduer på skjermen. Her kan det velges forskjellige strategier:
 • Alle registreringsbilder sentreres på skjermen. De vil da legge seg over hverandre om flere åpnes samtidig.
 • Programmet husker siste plassering av alle bilder og åpner disse på samme plass neste gang.
 • Som nå, der programmet åpner nye bilder litt nedenfor til høyre i forhold til hvor forrige bildet er åpnet.

Dette kommer vi tilbake til

 • Datafilene Rapport.tps og Avl2000.TXR er flyttet fra datakatalogen til programkatalogen. Dette vil gjøre det enklere for de av brukerne som benytter 2 datasett. Denne endringen skal bli ivaretatt ved installasjonen. Dersom det er problemer med utskrift av rapportene fra rapportgenerator, sjekk fanen innstillinger i rapportmenyen om adressen til "Standard rapportfile" peker til programkatalogen og ikke datakatalogen!
 • Følgende filer kan slettes etter installasjonen:
 • Alle Dll-filer som begynner med C5 i programkatalogen. De nye heter C55!
 • Filene Rapport.tps og Avl2000.TXR som er lagret i data-katalogen(e).

 

NORVAR AVLØP 2000 versjon 1.005

Følgende forhold er utført/korrigert i denne versjonen

 • Rapport Tilførsler og utslipp korrigert
 • Korrigert anlegg utenfor rensedistrikt.
 • Lagt inn nyt felt for Innløp tungmetaller. Samme funksjonealitet som for utslippskontroll
 • Lagt inn tabell for tungmetaller i tabell utslippskontroll.
 • Lagt inn kontrollikon i tabellene for Utslippskontroll og
 • Slamkvalitetskontroll for om prøvene er kommentert. Benyttes ifb med import fra Sedon.
 • Lagt inn mulighet til å blanke ut parametre i utslippstillatelse. Obs! Ved å gjøre dette slettes alle prøver registrert til parameteren som blankes.
 • Korrigert enkeltrapport utslippskontroll.
 • Lagt inn Befaringer. Tabell og skjema. Data fra gamle Norvar Avløp konverteres.
 • Ved oppslag i standardtekst, legges ny tekst til tekst som allerede er skrevet i kommentarfeltet.
 • Korrigert antall desimaler for forbruk fellingskjemikalier i driftsdata.
 • Ny rapport. Utslipp fra boliger og fritidsbebyggelse i spredt bebyggelse.
 • Ny rapport. Utslipp av avløpsvann til resipient
 • Ny rapport. Befaringsrapport
 • Importprogram for Sedon Laboratoriesystem er nå klart!
 • I tillegg mange mindre justeringer og rettinger.

Datafiler som reorganiseres:

Følgende datafiler er endret og må reorganiseres. Detteskjer ved programmet Konverter datafiler i programmenyen.

 • Anlegg:
  Nytt felt for om anlegget ligger i spredt bebyggelse.
 • Avløpsanlegg utenfor rensedistrikt:
  Parameter for organisk stoff erstattet med en for BOF7 og en for KOF.
 • Avløpsanlegg utenfor rensedistrikt. Rensemetoder:
 • Reorganisering av fila. Nå alle parametre på en datapost.
 • Utslippskontroll:
 • Nytt felt for innløpsverdi tungmetaller.
 • Befaring heading:
  Konvertering av DOS-data for de som har benyttet befaring-funksjonen.
 • Befaring linje:
  Konvertering av DOS-data for de som har benyttet befaring-funksjonen.
 • Prøvesteder:
  Konvertering av DOS-data for de som har benyttet befaring-funksjonen.
 

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 23.07.12